08-06-2016

FBT: Studentska stipendija - konkurs traje do 3. jula

Fakultet za biznis i turizam Budva je objavio konkurs za najbolju biznis ideju iz oblasti turizma radi dodjele studentske stipendije.

FBT: Studentska stipendija - konkurs traje do 3. jula | Radio Televizija Budva

1. Pozivaju se učenici IV razreda srednjih škola, maturanti iz Crne Gore, da konkurišu za besplatno studiranje - STIPENDIJU na osnovnim studijama Fakulteta za biznis i turizam Budva, studijski program Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

2. Iznos stipendije je 4.500,00 € i odnosi se na pokriće redovnih troškova studiranja na Fakultetu za tri akademske godine.

3. Stipendiju dobija kandidat čiji se rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” ocijeni najboljim.

4. Ideja treba da se elaborira i prezentira u pisanom obliku, a treba da sadrži:
4.1. Naziv projekta/ biznis ideje;
4.2. Prikaz inicijatora projekta (do jedne strane kucanog teksta);
4.3. Opis projekta (do tri strane kucanog teksta);
4.4. Ekonomski efekti projekta (do dvije strane kucanog teksta);
4.5. Rezime (do jedne strane kucanog teksta).

5. Konkurs traje do 03.07.2016.godine.

6. Radovi se predaju u velikoj zapečaćenoj koverti na kojoj piše samo adresa Fakulteta, sa naznakom “Ne otvaraj – Moja biznis ideja!” (bez naznačenog imena pošiljaoca). Unutar velike koverte nalazi se nepotpisan rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” i manja zapečaćena koverta sa svjedočanstvima i kontaktima autora (lični podaci autora, broj telefona, mail adresa).

7. Rad iz tačke 6. se šalje poštom ili predaje na Fakultetu.

8. Radove otvara i vrednuje tročlana mješovita ekspertska komisija, sastavljena od jednog profesora na Fakultetu, jednog studenta Fakulteta i jednog turističkog menadžera sa internacionalnim iskustvom u turizmu, koju imenuje Dekan i koja vrši rangiranje prispjelih radova. Rang lista radova se dostavlja Dekanu, koji odobrava njeno objavljivanje na sajtu Fakulteta. Po objavljivanju Rang liste, Komisija, u prisustvu Dekana i predsjednika Upravnog odbora Fakulteta, otvara koverte sa podacima i svjedočanstvima, te radovi dobijaju Autora.

9. Nakon sedam dana od objavljivanja Rang liste radova, Komisija poziva kandidate sa urednom dokumentacijom na intervju po pitanjima iz elaborirane biznis ideje.

10. Vrednovanje u Rang listi kandidata se vrši po sledećim parametrima:
10.1. Maksimalan broj poena za rad: 40 poena
10.2. Maksimalan broj poena po osnovu uspjeha u školi: 40 poena
10.3. Maksimalan broj poena na bazi intervjua: 20 poena

11. Pobjednički rad biće objavljen u časopisu “Putovanja”.

Komisija nakon intervjua objavljuje kompletiranu Rang listu, odnosno listu koja sintetizuje poene po osnovu rada, uspjeha u školi i intervjua. Potpisanu Rang listu dostavljaju Dekanu, koji je objavljuje na sajtu Fakulteta i dostavlja učesnicima konkursa.

Sa prvorangiranim kandidatom Dekan svečano zaključuje ugovor o stipendiranju!

Adresa za informacije: Fakultet za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva, e-mail: info@fbt-budva.me, telefoni: +382 67 241 977 +382 67 280 700 +382 69 718 355 +382 69 050 243