26-05-2020

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju poljoprivrede za 2020. godinu

Sekretarijat za privredu Opštine Budva objavio je Javni poziv za dodjelu podrške razvoju poljoprivrede za 2020. godinu. Javni poziv traje do 30. oktobra ove godine.


Ilustracija (Foto: Pixabay)

Javni poziv objavljen je na osnovu člana 27. Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede, a u skladu sa Budžetom opštine Budva i Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2020.godinu.

PREDMET POZIVA

U okviru podrške aktivnostima za unapređenje razvoja poljoprivrede za 2020. godinu, korisnik ostvaruje pravo na dodjelu sredstava podsticaja za investicije koje se odnose na podršku za unapređenje seoskog područja, unapređenje proizvodnje i povezivanje sa turističkom ponudom.

DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Budva i koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju na teritoriji Opštine Budva.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE I USLOVI

Investicije koje se mogu podržati kroz ovaj javni poziv su:

Promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda:
-Refundiranje dijela troškova za prezentaciju poljoprivrede sa teritorije opštine Budva.

Podrška razvoju ruralnog turizma:

-osposobljavanje prostorija za usluživanje i pripremu jela, pića i napitaka iz pretežno sopstvene proizvodnje
-uredenje stambenog ili poslovnog objekta za usluživanje hrane, pića i smještaja turistima samo za goste kojima se pružaju usluge iz pretežno sopstvene proizvodnje;
-uređenje dvorišta, bašti, livada ili vidikovaca,
-unapređenje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda kao gotovih proizvoda i kao sirovina koji se plasiraju turistima.
-u sklopu tog gazdinstva da pretežno svoje proizvode, gotove ili prerađene, nudi svojim gostima.

Podrška razvoju proizvodnje voćnih zasada:

-priprema zemljišta za sadnju;
-nabavka sadnog materijala za zasnivanje novih voćnjaka,
-nabavka mehanizacije i opreme za berbu voća i održavanje voćnjaka;
-nabavka ambalaže za čuvanje voća,
-oprema za navodnjavanje.

Korisnici moraju posjedovati poljoprivredno zemljište za podizanje voćnog zasada, minimum površine od 0,2 ha.

Ukoliko je predmet investicije krčenje za pripremu zemljišta radi sadnje, korisnik mora imati zemljište na jednoj parceli ili više vezanih parcela.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Korisnik mora da bude registrovan u Registru proizvođača voća.

Podrška proizvodnji i razvoju maslinarstva:

-priprema zemljišta za sadnju maslina;
-nabavka sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka;
-revitalizacija starih maslinjaka;
-nabavka mehanizacije i opreme za berbu masline i održavanje maslinjaka (tresači maslina, mreže za berbu maslina, kosačice za održavanje maslinjaka, oprema za rezidbu, i sl.);
-navodnjavanje maslinjaka;
-nabavka ambalaže za čuvanje većih količina maslinovog ulja i tamne staklene ambalaže (flaše) za manje pakovanje i za tržište;
-Izgradnja podzida i međa u maslinjaku.
Korisnici moraju posjedovati poljoprivredno zemljište za podizanje zasada maslina, minimum površine od 0,1 ha ili da gaje 50 stabala masline.

Ukoliko je predmet investicije krčenje za pripremu zemljišta radi sadnje, korisnik mora imati zemljište na jednoj parceli ili više vezanih parcela.

Minimum stabala maslina za revitalizaciju je 25.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Korisnik mora da bude registrovan u Registru proizvođača maslina i/ili proizvođača maslinovog ulja.

Podrška proizvodnji i razvoju vinogradarstva:

-podizanje novih zasada;
-nabavka sadnog materijala, prvenstveno autohtonih sorti;
-nabavka materijala koji se koristi kod podizanja i održavanja vinograda (kolčevi, žica, zaštitne mreže, itd);
-nabavka ambalaže za stono grožđe;
-oprema za navodnjavanje;
-nabavka mehanizacije i opreme za održavanje vinograda i berbu grožđa;
-oprema za preradu grožđa (nabavka muljača, vinifikatora, specijalnih posuda (buradi) za čuvanje vina, itd);
Podrška za podizanje novih zasada je uslovljena postavljanjem naslona i žice, kao i adekvatnog sistema za navodnjavanje.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Podrška povrtarskoj proizvodnji:

-nabavka sertifikovanog sadnog, sjemenskog materijala i rasada;
Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Korisnik mora da bude upisan u Registar primarnih proizvođača hrane biljnog porijekla, Registar proizvođača sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja ili Registar proizvodača sadnog materijala.

Površine za podršku mogu biti za gajenje na otvorenom polju pod folijom, gajenje na otvorenom bez folije i zaštićeni prostor (plastenik i staklenik).

Ne mogu se sabirati površine uzgoja različitih vrsta povrća.
Premija na 500 m2 u iznosu 250 €.

Podrška razvoju pčelarstva:

-oprema za formiranje ili proširenje pčelinjaka;
-nabavka opreme za pčelarenje ( vrcanje, skladištenje, punjenje meda i sl.), kao i oprema za očuvanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti meda i drugih pčelinjih proizvoda;
-nabavka prihrane i lijekova;
-izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za vrcanje, skladištenje, punjenje ili pakovanje meda i drugih pčelinjih proizvoda.
Ukoliko je predmet investicije izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija objekta, korisnik mora da ima
najmanje 50 pčelinjih društava.

Ukoliko je predmet investicije nabavka opreme, broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 20.

Podrška razvoju organske proizvodnje:

-Proizvodnja po proizvodnoj površini;
-Uslovna grla stoke, jedinki živine
-Broj pčelinjih društava
Korisnik mora da bude registrovan u Registru poljoprivrednih gazdinstava ali sa upisom podataka o organskoj proizvodnji, a podaci o životinjama moraju biti upisani u Sistem za
identifikaciju i registraciju životinja.

Sve površine pod organskom proizvodnjom moraju biti prostorno identifikovane u dijelu softerskog rješenja - SIZEP - Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela.

Premije u biljnoj proizvodnji:

-višegodišnji zasadi – 100 € po stablu
-ratarsku proizvodnju – 250 €/ar
-proizvodnja povrća - 250 €lar

Premije u stočarskoj proizvodnji:

-uslovno grlo krave i junice -100 €
-uslovnom grilu ovaca i koza - 50 €
jedinki živine - 2€
pčelinjem društvu - 40 €.

Podrška podizanju zasada ljekovitog bilja:

-nabavka sertifikovanog sadnog ili sjemenskog materijala;
nabavka ambalaže za čuvanje ljekovitog bilja;
-proizvodnja eteričnih ulja.
Korisnici moraju posjedovati poljoprivredno zemljište, minimum površine od 0,5 ha.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Korisnik mora da bude registrovan u Registru proizvođača ljekovitog bilja.

Podrška stočarskoj proizvodnji:

Visina podrške je po grlu, za preko 2 krave i priplodne junice po 75,00 eura, za preko 10 koza
ili ovaca po grlu 30,00 eura, a za preko 5 svinja po 55,00 eura po grlu.
Za perad premija 0,50.
-Premije za krave i priplodne junice: pravo na podršku imaju registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju 2 ili više krava ili priplodnih junica u tovu. Premija se daje za svako grlo posebno.
-Premije za ovce i koze: pravo na podršku imaju registrovani poljoprivredni proizvođači koji gaje više od 10 grla ovaca u stadu ili 10 grla koza u stadu. Premija se daje za svako grlo posebno.
-Premije za svinje: pravo na podršku imaju registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju više od 5 svinja u tovu. Premija se daje za svako grlo posebno.
-Premije za perad: pravo na podršku imaju registrovani poljoprivredni proizvođači za uzgoj. Kriterijum je ispunjen ako poljoprivredni proizvođač, za tačke 1, 2 i 3, drži taj broj grla minimalno šest mjeseci i ako su životinje obilježene ušnim markicama i registrovana u bazi podataka Veterinarske uprave i da držalac životinja posjeduje dokumentaciju potrebnu za identifikaciju. Korisnici moraju posjedovati objekte za držanje stoke i poljoprivredne površine za proizvodnju
dovoljne količine stočne hrane.
-rekonstrukcija i adaptacija objekta za držanje stoke.

Podrška razvoju ribarstva:

-Refundiranje dijela troškova za nabavku opreme za povećanje efikasnosti prilikom ulova, rekonstrukciju i adaptaciju plovila.

Unapredenje lovstva:
-nabavka divljači,
-nabavka sjemena,
-prihrana - nabavka i proizvodnja.

VISINA PODRŠKE

Za sve nabrojane podsticaje, Planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupo 50.000,00 € u za 2020.godinu.
Visina podrške je 50 % bez PDV-a od ukupno prihvatljivih troškova po investiciji.

PRAVO NA PODSTICAJ

Pravo na podsticaje, korisnik može ostvariti ako:
- nema neizmirenih poreskih obaveza prema organima lokalne uprave,
- za istu investiciju nije korisnik podrške od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja,
- ima rješenje za ugostiteljske usluge i da je upisan u Centralni turistički registar (ruralni turizam).
Sredstvima podsticaja ne nadoknađuju se
- nabavka koriščene odnosno polovne opreme i mehanizacije,
- troškovi poreza, carine, uvoza, administrativne takse i slični troškovi,
- kupovina i zakup poljoprivrednog zemljišta i postojećih objekata,
- troškovi obrtnih sredstava i operativni troškovi,
troškovi sopstvenog rada (zarada,doprinosa).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- zahtjev za odobravanje podrške;
- rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, rješenje o registraciji za ribarstvo ili registrovano udruženje iz oblasti poljoprivrede;
- dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od šest mjeseci, ugovor o zakupu, rješenje o nasljedivanju i dr.);
- fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;
- potvrda da nema neizmirenih poreskih obaveza prema organima lokalne uprave;
- Rješenje o obavljanju ugostiteljske usluge Ruralni turizam;
- dokaz (račun) o uplati troškova realizovanih poslova i druge dokaze predviđene specifičnim kriterijumima prihvatljivosti (profakture na osnovu kojih se mora platiti račun prije isplate odobrenih sredstava). Račun treba da glasi na ime podnosioca
zahtjeva.
Setifikati za........

NAČIN PODNOŠENJA

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške razvoju poljoprivrede za 2020.godinu, može se preuzeti sa web site-a Opštine (www.budva.me), u kancelarijama Sekretarijata za privredu ili
Građanskom birou opštine Budva.
Popunjen obrazac zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti neposredno u Građanskom birou opštine Budva ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Sekretarijat za privredu
zahtjev po Javnom pozivu za podršku
poljoprivrede za 2020.godinu
Trg Sunca 3,
85310 BUDVA


Trajanje Javnog poziva je do 30.10. 2020. godine, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju ovog programa.

U slučaju utroška sredstava prije 30. 10. 2020.godine, Javni poziv će biti zaključen o čemu će proizvođači biti obaviješteni.

Obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva će se vršiti u toku Javnog poziva, svakih 15 dana.

PROCEDURA REALIZACIJE

Komisija Sekretarijata za privredu prije odobravanja projekta investicije, obilazi proizvođače koji su dostavili kompletnu dokumentaciju, vrši uvid u postojeće stanje i vrši provjeru podataka i uslova propisanih Odlukom o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i ovim pozivom i o tome sačinjava zapisnik sa ocjenom i mišljenjem o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih podsticaja.

Po odrađenom poslu proizvođača ili kupljenoj opremi koja je predmet podsticaja, komisija vrši provjeru ispunjenosti uslova za ostvarena prava i rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava.

U skladu sa članom 31 Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na žiro račun korisnika.

Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati.

Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su članom 32 do 35
Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede.

Podnosilac čiji zahtjev ne bude prihvaćen biće obaviješten o razlozima za odbijanje.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Opštini Budva, kancelarija br. 83. v.d. Sekretara za privredu Slavica Maslovar.