19-02-2021

Može li Budva dobiti univerzitet? (1)

Budva kao studentski grad postoji već više od deset godina, a od 2013. na području naše opštine postoje dva fakulteta. Od relevantnih sagovornika, dekana budvanskih fakulteta, prof. dr Radeta Ratković i prof. dr Vujadina Vešovića, zatražili smo odgovor na pitanje šta je potrebno dodatno uraditi kako bi Budva u punom kapacitetu zaživjela kao univerzitetski centar.


Foto: Akademijaznanja.me

Kada je akademski život u Crnoj Gori u pitanju trend je takav da se kao studentski centar dominantno izdvaja Podgorica gdje se nalazi i najveći broj fakulteta. U tom pogledu, može se reći da glavnom gradu donekle parira Nikšić, dok Budva kao univerzitetski grad postoji više od deset godina.

Kako doći do strategije ravnomjernijeg razvoja na nivou države i na koji način animirati buduće visokoškolce da ostanu da studiraju u našem gradu pitali smo sagovornike dekane dva fakulteta sa sjedištem u Budvi prof. dr Radeta Ratkovića i prof. dr. Vujadina Vešovića.

Profesor Ratković podsjeća da dva fakulteta u Budvi funkcionišu u opštinskoj univerzitetskoj zgradi „Akademije znanja“, u kojoj su bila otvorena dva studijska programa UCG (pravo i pomorski menadžment). Međutim, oni su poslije par godina ugašeni zbog visoke zakupnine akademskih prostora.

Fakultet za biznis i turizam aktivno postoji u Budvi od 2011, a Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku počeo je sa radom dvije godine kasnije. Na oba fakulteta, podsjeća Ratković, do sada je upisano oko 2500 studenata, a diplomiralo je oko 800. Prosječan godišnji broj studenata je oko 400.


Foto: Arhiva/RTV Budva

Naš sagovornik smatra da je posredi relevantno univerzitetsko iskustvo, te da se, u vezi sa tim, može reći da se Budva počela afirmisati kao značajan univerzitetski centar. Profesor Ratković sugeriše da je potrebno otvoriti prostor za dalju disperzuju i razvoj visokoškolskog obrazovanja i zaokružiti infrastrukturu radi formiranja univerzitetskog kampusa.

“Prva mjera bi trebala da bude razvijanje partnerskog odnosa između Opštine, kao vlasnika „Akademije znanja“ i sadašnjih fakulteta u Budvi, radi organizovanja budvanskog univerziteta, dovršetka zgrade i izgradnje studentskog doma polivalentne namjene”, rekao je on za naš portal objašnjavajući da to znači da bi za vrijeme nastave studentski dom bio stavljen u primarnu funkciju, dok bi u glavnoj turističkoj sezoni radio kao hotel ili hostel.

Javno – privatno partnerstvo je, prema njegovim riječima, najbolja strateška opcija za razvoj visokog školstva, jer mu, dodaje Ratković, javni elemenat daje stabilnost i dugoročnu održivost, a privatni inicijativu, invenciju i inovativnost.

“Treba računati i na promjene u sistemu visokog školstva u sklopu harmonizacije sa evropskim uzorima, kako bi imali institucionalnu disperzuju organizacionih oblika višeg i visokog obrazovanja, počev od koledža, pa do univerzitetskih koledža, univerziteta primijenjenih nauka i univerziteta akademskog karaktera. Model univerzitetskog koledža (College University) ima najveći potencijal da udovolji zahtjevu za balans između davanja znanja i vještina, što je dugoročna potreba privrede i društva i što je komplementarno sa međunarodnim trendovima u visokom obrazovanju”, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam.

Budva, podvlači on, treba, kako u srednjoškolskom, tako i u višem i visokom obrazovanju, da bude prepoznata kao brend obrazovanja za potrebe turizma i srateške djelatnosti.

“Treba da dostignemo reputaciju lidera u obrazovanju za potrebe turizma, koji se prepoznaje, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, pa i u Evropi. Osim turističkih primijenjenih i akademskih studija, tu spadaju i studije saobraćaja, informatike, medicinske njege i fizijatrije, sportskog menadžmenta, kao i edukativni centri sa strane jetike, sa naglaskom na jezike struke. To bi bilo strateško mjesto Budve u sistemu višeg i visokog obrazovanja Crne Gore”, naglašava sagovornik.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i logistiku, prof. dr Vujadin Vešović mišljenja je da, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, početni uslovi već postoje. To su, zgrada “Akademije znanja” i dva fakulteta koja već duže vrijeme rade.

“Akademija znanja je projektovana i izgrađena namjenski za Univerzitet. Opremljena je savremenom opremom. Nedostaje joj upotrebna dozvola, i to bi trebalo što prije obezbjediti. U zgradi Akademije znanja, pored Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku i Fakulteta za biznis i turizam, ima prostora za rad još dva fakulteta“, kazao je on.


Foto: Arhiva/RTV Budva

Oba fakulteta, dodaje profesor Vešović, sa Opštinom Budva imaju zaključene Ugovore o poslovnoj saradnji na partnerskoj osnovi.

„Tako na primjer FSKL se obavezuje da u Univerzitetskom centru d.o.o. ,,Akademija Znanja“, razvija studijske programe iz oblasti saobraćaja, komunikacije i logistike kao i srodnih i komplementarnih oblasti: Menadžment u saobraćaju, Softversko inženjerstvo, Obuke za rad na računarima i sl. FSKL je reakreaditacijom programa fakulteta realizovao razvoj studijskih programa iz oblasti saobraćaja, komunikacija i logistike i menadžmenta u saobraćaju. U završnoj fazi su programi Softverskog inženjerstva i Obuke na računarima, a poslovnu saradnju nastavlja sa izradom projekata od interesa za razvoj Budve , posebno iz oblasti saobraćaja i logistike i projektovanja Budve kao digitalnog grada“, naveo je sagovornik.

On napominje da su za osnivanje univerziteta potrebne tri različite naučne oblasti. Kako je dodao, to znači da je, pored dvije oblasti kojima pripadaju postojeći fakulteti, potrebna i treća oblast.

„U tom smislu, u toku su izrade programa za Fakultet za softversko inženjerstvo i Fakultet zdravstvenih nauka (zdravstvena njega, rehabilitacija, fizioterapija, laboratorijske tehnologije i dr), za koji bi se nastavna baza obezbjedila u zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori i regionu. Akreditacijom ova dva fakulteta i obezbjeđenjem upotrebne dozvole za Akademiju znanja, ispunjavaju se svi uslovi za osnivanje Univerziteta u Budvi“, smatra Vešović.

Pri tom, prema njegovim riječima, akcenat je na kvalitetnim kadrovima i intelektualnom kapitalu.

Vešović kaže da su kadrovi sa odgovarajućim znanjima i iskustvima najvažniji resurs sa kojim organizacija raspolaže. Zbog toga je, smatra on, ulaganje u kadrove, odnosno u nauku i obrazovanje kadrova, a posebno visokostručnih, postalo najunosnija i najrentabilnija investicija. Sa druge strane znanje, odnosno intelektualni kapital, mnogo je značajnije od finansijskog kapitala i mnoga preduzeća u razvijenim zemljama sve više se oslanjaju na znanje a manje na kapital.

„Radi toga, je uloga i zadatak budućeg Univerziteta u Budvi da obrazovanjem kadrova sa savremenim znanjima doprinese privrednom, društvenom i kulturnom razvoju kako Budve tako i Crne Gore u cjelini. S takvom vizijom Budva, kao biser Jadrana, postaje visoko konkurentna destinacija. U realizaciju ovakvog opredeljenja tj. vizije ostvarivaće se ciljevi kao što su održivi razvoj, zelene tehnologije, E/m poslovanje, savremene turističke usluge, sportski turizam i međunarodna saradnja, uključujući povećanje kvaliteta i internacionalizaciju visokog obrazovanja“, ukazao je Vešović.


Nastaviće se...


M.S.