15-08-2017

Vešović: Istraživačko obrazovanje za profesiju budućnosti na FSKL-u u Budvi

Vešović: Istraživačko obrazovanje za profesiju budućnosti na FSKL-u u Budvi | Radio Televizija Budva

"Značajan je izazov praktična nastava, koja će podrazumijevati ozbiljniji fond časova i ocjenjivanje, odnosno kreditno vrednovanje praktičnog rada tokom studiranja. Trenutno je problem kadra koji nema praktična znanja samo dijelom prevaziđen Programom stručnog osposobljavanja visokoškolaca. Uvođenjem vrednovanog praktičnog rada i unapređenjem tzv. mekih vještina, značajno ćemo poboljšati kompetencije naših studenata", istakao je nedavno ministar prosvjete Damir Šehović uoči usvajanja Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

I prije nego je usvojen pomenuti zakon, potrebu uvođenja praktične nastave kao neodvojiv dio obrazovnog procesa, od samog početka rada prepoznao je i Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku (FSKL) iz Budve.

Idući u korak sa tendencijama u okruženju, na Fakultetu se kroz nastavni proces na predavanjima i vježbama, pored teoretske nastave, obrađuju i rješavaju konkretni problemi prezentujući odgovarajuće studije, projekte, ekspertize.

"Poseban naglasak na rješavanje konkretnih problema daje se prilikom izrade seminarskih i diplomskih radova, kada student uz konsultacije sa profesorom definiše temu za seminarski, odnosno diplomski rad iz konkretne saobraćajne organizacije. Zahvaljujući saradnji Fakulteta i saobraćajnih organizacija, student dobija sve neophodne materijale, programe, dokumenta, izvješaje i slično za izradu rada. Prednost ovakvog načina izrade seminarskog, a posebno diplomskog rada je višestruka. Sa jedne strane za studenta odnosno Fakultet, jer dobijaju relevantne materijale i informacije za istraživanje i predlog rješenja, a sa druge strane za saobraćajnu organizaciju čiji se problem rješava uz konsultciju vodećih profesora za poboljšanje svog poslovanja. Izradom seminarskih radova, a zatim i diplomskog rada, studenti uspostavljaju komunikaciju sa tom organizacijom i stvaraju uslove da obave i praksu u toj organizaciji, eventualno kasnije ostvare i radni angažman. Na taj način studenti se osposobljavaju da stečena znanja na Fakultetu primjenjuju u praksi i da se efikasno uključe u poslovni proces organizacije. To je poznati model obezbjeđivanja kadrova u razvijenim zemljama", istakao je dekan Fakulteta prof. dr Vujadin Vešović.

Prema njegovim riječima, značajno je i uključivanje studenata treće i četvrte godine studija i magistarskih studija u izradu odgovarajućih studija, projekata i ekspertiza, gdje se studenti, uz starije istraživače i menadžera projekta, osposobljavaju za izradu odgovarajućih programa, studija, projekata, ekspertiza, odnosno stiču sposobnosti i vještine za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

"Kroz školovanje na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi, studenti stiču najnovija znanja, ovladaju najsavremenijim metodama i tehnikama i razviju odgovarajuće vještine iz saobraćajnog inženjerstva, elektronskih komunikacija i logistike za upravljanje poslovnim sistemima. Saglasno tome, diplomirani inženjeri saobraćaja, e-komunikacija i logistike su osposobljeni za obavljanje poslova na raznim hijerarhijskim nivoima i imaju široku lepezu zapošljavanja od železnice, pošte, drumskog saobraćaja, vazdušnog saobraćaja, telekomunikacionih operatera i provajdera, preko ministarstava, komora, Opština, luka, robno-transportnih centara, do instituta, obrazovnih institucijam i slično", naglasio je dekan Vešović.

Može se slobodno reći da je FSKL moderni spoj znanja i prakse, sa orijentacijom na istraživačko obrazovanje.

Garant za primjenu ovog koncepta, kako je kazao prof. dr Vešović, su savremeni nastavni planovi i programi i vodeći profesori Fakulteta koji raspolažu sa velikim znanjem i ogromnim iskustvom iz prakse, a koji su vodili i radili najznačajnije projekte iz ove oblasti u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji.

"Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku ima sporazume o dugoročnoj saradnji sa elitnim fakultetima i univerzitetima u Crnoj Gori, u užem i širem okruženju, kojima su definisane oblasti od zajedničkog interesa, kao što su, zajednički programi na osnovnim i magistarskim studijama, razmjena nastavnika, saradnika i studenata, zajednički naučno-istraživački projekti i studije, organizovanje naučno-stručnih skupova i dr. Ovakva saradnja omogućava FSKL da prati trendove u obrazovanju, nauci, tehnologiji, informaciono-komunikacionim tehnologijama i da ih primjenjuje na Fakultetu.Tu su i ugovori o dugoročnoj saradnji Fakulteta sa saobraćajnom privredom Crne Gore (Željezničke organizacije, Pošta, Aerodromi, Luka Bar, Udruženje prevozilaca u Crnoj Gori i dr.) kojima su definisane oblasti od zajedničkog interesa, u obrazovnom i naučnoistraživačkom radu, stručnom usavršavanju, povezivanje informacionih sistema, organizovanja naučnih i stručnih skupova, pripremu mladih diplomiranih saobraćajnih inženjera i njihovog bržeg i efikasnijeg uključivanja u radni proces. Na taj način uspostavlja se čvršća saradnja Fakulteta i saobraćajnih organizacija koja pored ostalog obezbjeđuje unapređenje nastavnih planova i programa a time obrazovanja na Fakultetu a sa druge strane i unapređenje poslovanjau saobraćajnim organizacijama", istakao je dekan Fakulteta prof. dr Vujadin Vešović.

Na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku kao jedinom fakultetu iz ove oblasti u Crnoj Gori, a i šire, je velika odgovornost, ali i velika šansa za naučno-stručno i obrazovno dokazivanje kao profesija budućnosti.