16-10-2023

Opština Budva raspisala Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2023/24. godinu

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2023/24. godinu. Konkurs je raspisan 3. oktobra, a traje 30 dana od dana objavljivanja.


Ilustracija, Foto: Pexels

1. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti akademskih i primijenjenih osnovnih studija pod uslovom da su:

- crnogorski državljani sa prebivalištem u opštini Budva ili lica koja imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori

- prvi put upisali semestar studijske 2023/24. godine

- prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj
studiraju položili ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 8,00

- nisu gubili nijednu godinu tokom studija

- nisu u stalnom radnom odnosu

- nisu stariji od 25 godina.

2. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti prve godine akademskih i primijenjenih master studija, pod uslovom da su:

- crnogorski državljani sa prebivalištem u opštini Budva ili lica koja imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori

- prvi put upisali semestar studijske 2023/24. godine

- nisu gubili nijednu godinu tokom osnovnih studija

- nakon završenih osnovnih studija postigli ukupnu prosječnu ocjenu najmanje 8,00

- nisu u stalnom radnom odnosu

- nisu stariji od 25 godina.

3. Pravo na stipendiju imaju i studenti I godine studija koji su dobitnici diplome „Luča I", ako odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije, pod uslovom da su:

- crnogorski državljani sa prebivalištem u opštini Budva ili lica koja imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori

- prvi put upisali semestar studijske 2023/24. godine

- nisu u stalnom radnom odnosu.

4. Pravo na stipendiju, bez obzira na prosječnu ocjenu iz prethodne godine, imaju studenti koji su lica bez oba roditelja, lica sa invaliditetom, korisnici materijalnog obezbjeđenja i pripadnici RE populacije, uz uslov da su:

- crnogorski državljani sa prebivalištem u opštini Budva ili lica koja imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori

- prvi put upisali semestar studijske 2023/24. godine

- nisu gubili nijednu godinu tokom studija

- prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj
studiraju položili ispite iz prethodne godine studija

- nisu u stalnom radnom odnosu

- nisu stariji od 25 godina.

Svi izrazi koji se u ovom konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

5. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

6. Kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova.

POTREBNA DOKUMENTA

I Student koji konkuriše za stipendiju pod rednim brojem 1 dostavlja:

- fotokopiju lične karte

- potvrdu o prebivalištu ili potvrdu o stalnom nastanjenju na teritoriji opštine Budva (za strane državljane)

- potvrdu o upisu studijske 2023/24. godine, kojom se dokazuje status redovnog studenta

- potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine

- potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni na prethodnoj godini studija

- dokaz (ovjerenu izjavu) da nije u stalnom radnom odnosu.

II Student koji konkuriše za stipendiju pod rednim brojem 2 dostavija:

- fotokopiju lične karte

- potvrdu o prebivalištu ili potvrdu o stalnom nastanjenju na teritoriji opštine Budva (za strane državljane)

- potvrdu o upisu studijske 2023/24. godine

- uvjerenje o završenim osnovnim studijama sa postignutom prosječnom ocjenom tokom osnovnih studija

- dokaz (ovjerenu izjavu) da nije u stalnom radnom odnosu.

III Student koji konkuriše za stipendiju pod rednim brojem 3 dostavlja:

- fotokopiju lične karte

- potvrdu o prebivalištu ili potvrdu o stalnom nastanjenju na teritoriji opštine Budva (za strane državljane)

- potvrdu o upisu studijske 2023/24. godine, kojom se dokazuje status redovnog studenta

- ovjerenu fotokopiju diplome „Luča I"

- dokaz (ovjerenu izjavu) da nije u stalnom radnom odnosu.

IV Student koji konkuriše za stipendiju pod rednim brojem 4 dostavlja:

- fotokopiju lične karte

- potvrdu o prebivalištu ill potvrdu o stalnom nastanjenju na teritoriji opštine Budva (za strane državljane)

- potvrdu o upisu studijske 2023/24. godine

- potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine

- dokaz (ovjerenu izjavu) da nije u stalnom radnom odnosu

- dokument kojim se dokazuje status lica bez oba roditelja, lica sa invaliditetom, korisnika materijalnog obezbjeđenja ili pripadnika RE populacije.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Studenti koji studiraju u inostranstvu, pored gore navedene dokumentacije, moraju dostaviti prevod svih potvrda sa fakulteta od strane ovlašćenog tumača za jezik na kojem su potvrde izdate.

7. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova utvrđenih Konkursom predaju se na šalteru Građanskog biroa Opštine Budva.