11-04-2023

Opština planira povećanje naknade za novorođeno dijete na 500 EUR

Novom Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, koja će se uskoro naći pred odbornicima Skupštine opštine Budva, predviđeno je povećanje novčane naknade za novorođeno dijete na 500 eura.


Ilustracija, Foto: Portal RTV Budva

Tako će, ukoliko Predlog nove odluke bude izglasan u lokalnom parlamentu, taj iznos biti veći za 200 eura od onog koji je utvrđen 2018. godine.

Naknada za novorođeno dijete precizirana je članovima 13, 14 i 15 Predloga.

Kako se navodi, pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može da ostvari jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji ispunjava sljedeće uslove:

- da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno prebivalište u Budvi u trajanju od najmanje dvije godine ili da je strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom koji ima boravište u opštini Budva u trajanju od najmanje dvije godine

- da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore

Dalje se precizira da se ovo pravo ostvaruje podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelanosti Opštine Budva, uz prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, fotokopije lične karte roditelja koji podnosi zahtjev, potvrde o prebivalištu, odnosno odobrenom stalnom boravku za oba roditelja, te potvrde da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta odnosno odobrenog stalnog boravka u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori.

Predlog Odluke se sastoji od 33 člana i pet cjelina, a to su: opšte odredbe, prava iz socijalne zaštite, prava iz dječje zaštite, usluge iz socijalne zaštite i postupak ostvarivanja prava iz socijalne i dječje zaštite.M.S.