03-04-2020

Predložene izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata

Vlada je jučeutvrdila Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini u slučaju ratnog i vanrednog stanja, kao i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti.

Predložene izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata | Radio Televizija Budva

Foto: gov.me

Iz Vlade je saopšteno da je Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja utvrđen bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova-

Kako su precizirali, predloženo je da član 40 stav tri Zakona glasi „zabranjena je sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa dodjela socijalnih davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti“.

„Predlaže se da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu radi otklanjanja posljedica nastalih pandemijom novog koronavirusa, koja se sastoj i u zaštiti života i zdravlja građana, kao i ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorije stanovništva u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Vlada je razmotrila Informaciju o plaćanju prekovremenog rada i stimulaciji za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za mart, i dala saglasnost da se, u uslovima vanrednih okolnosti, plaćanje za zaposlene u zdravstvu izvrši u visini stvarno ostvarenih sati prekovremenog rada.

Data je saglasnost i da se radnicima u sistemu javnog zdravstva, koji su u toku marta bili prisutni na poslu, isplati stimulans u visini do 15 odsto na zaradu.

„Imajući u vidu važnost održavanja zdravstvenog sistema u uslovima vanrednih okolnosti i privremenih mjera usljed epidemije koronavirusa, na ovaj način se zdravstveni radnici izuzimaju od primjene naredbe svim korisnicima državnog budžeta da u periodu od 90 dana obustave isplatu varijabilnog dijela zarade“, pojasnili su iz Vlade.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u prošloj godini koji, shodno Zakonu, Vlada najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Crne Gore.

U izvještaju se navodi da je u prošloj godini obezbjeđivala 425 javnih okupljanja i 651 javnu priredbu, kojima je prisustvovalo oko 880 hiljada građana.

„Uprava policije je u tri slučaja donijela rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, i u jednom slučaju rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe“, kaže se u saopštenju

Registrovano je, kako se navodi, jedno javno okupljanje koje je rezultiralo nasiljem - neprijavljeno javno okupljanje ispred zgrade CEDIS-a u Podgorici, 10. aprila, u organizaciji grupe građana „Odupri se”.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za ovu godinu, u kojem se ističe da se sa realizacijom u kontinutetu započelo po svim ključnim strateškim mjerama koje su usmjerene na unapređenje poštovanja ljudskih prava lica lišenih slobode.

U Izvještaju se navodi i da se intezivno radi na unapređenju zdravstvene zaštite, programima tretmana zatvorenika i njihove radne okupacije.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa za prošlu godinuu kojem je, kako je saopšteno, dat detaljan statistički pregled stepena realizacije planiranih aktivnosti.

„S obzirom na to da su aktivnosti koje je trebalo sprovesti u prošloj godini u Akcionom planu realno planirane u skladu sa odgovarajućim indikatorima rezultata, nije bilo izazova i problema u njihovoj implementaciji i najveći broj aktivnosti su pravovremeno realizovane“, kaže se u saopštenju.