16-01-2015

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godina i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016. godine.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore | Radio Televizija Budva

Implementacijom Strategije omogućiće se formiranje visokostručnog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, u cilju stvaranja savremene, efikasne, profesionalne i odgovorne lokalne samouprave, koja će se bazirati na jednakim standardima i principima.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je razmotrila i usvojila Drugi Izvještaj GRECO-a o usaglašenosti za Crnu Goru, čime je uspješno okončana III evaluacija u kojoj je naša država iskazala odlučnost u jačanju prevencije korupcije. U izvještaju je konstatovan napredak koji je Crna Gora ostvarila, a posebno je istaknuto ispunjavanje svih pet preporuka koje su se odnosile nausklađivanje odredbi krivičnog zakonodavstva Crne Gore u odnosu na Krivično-pravnu konvenciju protiv korupcije. Kad je u pitanju transparentnost finansiranja političkih partija, od ukupno devet preporuka Crna Gora je ranije ispunila pet, pa je GRECO u ovom izvještaju konstatovao da su od četiri preostale preporuke ispunjene još dvije i „pozitivno ocijenio uložene napore u cilju poboljšanja transparentnosti, identifikovanja izvora finansiranja, jačanja finansijske discipline političkih partija putem strožijih računovodstvenih i revizorskih obaveza i propisivanja širokog raspona sankcija kada dođe do njihovog kršenja“.

Vlada je donijela Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2015. godinu. S obzirom da su kulturna dobra važan faktor nacionalne identifikacije i da predstavljaju dugoročan resurs za održivi razvoj, Programom je planirana podrška, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, a koji se odnose na konzervatorsku, muzejsku, bibliotečku, arhivsku i kinotečku djelatnost. Za ovu svrhu u 2015. godini opredijeljeno je ukupno 1.125.780 eura.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima. Njegovo donošenje doprinijeće normativnom uređenju i unapređenju u oblasti rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima, kao dijelu sistema bezbijednosti, čime se pojačava odgovornost svih nadležnih subjekata i stvaraju pretpostavke za njihovo neposredno angažovanje u svim uslovima.

Vlada je donijela Strategiju upravljanja hemikalijama 2015-2018. godine koja čini osnovu za uspostavljanje integrisanog, djelotvornog i racionalnog sistema za sigurno upravljanje hemikalijama, u skladu s propisima i praksom Evropske unije.

Na današnjoj sjednici predsjednik Vlade, saglasno ovlašćenju iz Zakona o državnoj upravi, odredio je dr Suada Numanovića, ministra za ljudska i manjinska prava, da rukovodi radom Ministarstva zdravlja, do izbora novog ministra.

Vlada je sa dnevnog reda današnje sjednice skinula Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014 i Informaciju o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima i organima državne uprave.