29-03-2024

TOB: Nove olakšice i umanjen iznos taksi za registraciju smještaja u Budvi

U cilju kvalitetne pripreme turističke sezone, Sekretarijat za privredu Opštine Budva i Turistička organizacija Budva i ove godine sprovode zajedničku akciju pod nazivom „Registruj smještaj u par koraka i budi odgovoran prema zajednici“, saopšteno je iz Turističke organizacije Budva.


Foto: TOB

Kako navode, umanjen je iznos taksi sa 11 na ukupno 8 eura i uvedene su dodatne olakšice u postupku registracije smještaja, koji sada podrazumijeva sljedeće korake:

Prijava za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu/zahtjev za kategorizaciju se podnosi se u Opštini Budva na šalterima 13 i 14 Sektora za turizam. Zaposleni službenici će, pored izdavanja obrazaca i prijava, izdavaocima biti na raspolaganju ukoliko im je potrebna pomoć pri popunjavanju formulara. Obrasci prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu/zahtjeva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata mogu se preuzeti i na svim turističko-informativnim biroima Turističke organizacije opštine Budva.

Uz prijavu/zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti:

1. List nepokretnosti preuzet sa zvaničnog sajta Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore – Područna jedinica Budva (www.nekretnine.co.me);
2. Rješenje o upotrebi stambenog objekta – Upotrebna dozvola ili Rješenje o izgradnji stambenog objekta – Građevinska dozvola ili zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta;
3. Izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ovjerena od strane Notara ili nadležnog opštinskog
organa);
4. Kopija lične karte/pasoša/putne isprave za strance ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice;
5. Popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar (obrazac br.14) – Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra (Sl.list Crne Gore, broj
056/18);
6. Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;
7. Rješenje o Poreskom Identifikacionom broju (PIB) – izdaje Uprava prihoda Crne Gore – PJ Budva;
8. Dokaz o izvršenoj uplati od:
- 3,00 €, na ž.r. 510 – 8176777 – 39 (administrativna taksa za odobrenje za rad);
- 3,00 € na ž.r. 510 – 8176121 – 67 (taksa za komisiju);
- 2,00 €, na ž.r. 510 – 8176777 – 39 (administrativna taksa za za ovjeru izjave o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova).

Stavke 6. i 7. su potrebne samo ako se radi o pravnom licu. Maksimalan broj ležajeva po zahtjevu je 20, maksimalan broj soba 10, a apartmana 9.

Dodatne informacije mogu se dobiti i putem broja telefona: 069 421 290 i 067 292 900 (Sekretarijat za privredu Opštine Budva – Sektor za turizam).

„Registrovan i kategorisan smještaj se cijeni više nego ikada prije jer uliva osjećaj sigurnosti. Iz tog razloga, registrovani izdavaoci smještaja stiču značajnu konkurentsku prednost. Samo registrovan smještaj je bezbjedan, a zaštićen gost je samo onaj koji je prijavljen. Ukoliko uzmemo u obzir da registracija i kategorizacija smještaja ove godine košta samo 8 eura, onda nema dileme da je pametnije izvršiti registraciju smještaja nego plaćati kazne i gubiti kredibilitet nepoštovanjem zakona”, preporuka je nadležnih institucija.