18-04-2023

Većina građana smatra da postoji diskirminacija po nacionalnoj pripadnosti

Oko 60 odsto građana smatra da u Crnoj Gori postoji diksriminacija po nacionalnoj pripadnosti, a kao najdiskriminisaniju nacionalnu grupu navode Rome, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja o multikulturalizmu u Crnoj Gori.


Foto: CGO

Istraživanje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, a u okviru projekta „Multikulturalizam, manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu”.

Kako je saopšteno iz CGO-a, istraživanje je sprovedeno od 9. do 14. aprila, na uzorku od 1.005 ispitanika, uz stručnu podršku agencije DAMAR.

Saradnik na programima u CGO-u Vasilije Radulović kazao je da je građanstvo podijeljeno u stavu da li u Crnoj Gori postoji diskriminacija po osnovu vjerske pripadnosti.

On je rekao da 48,4 odsto ispitanika smatra da postoji takva vrsta diskriminacije, a 51.6 odsto da ne postoji.

„Dominantna je percepcija građana da je crnogorsko društvo multikulturalno, što cijeni nešto više od 80 odsto ispitanika, dok je malo manje od petine suprotnog stave”, rekao je Radulović.

Kako je naveo, značajno je izraženija percepcija postojanja diskriminacije po nacionalnoj pripadnosti, i oko 60 odsto ispitanika navodi da ona postoji u Crnoj Gori.

“Ispitanici koji prepoznaju postojanje diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, navode Rome kao najdiskriminisaniju nacionalnu grupu, a zatim Albance i Muslimane”, kazao je Radulović.

On je rekao da je skoro dvije trećine ispitanika odgovorilo da se nije osjećalo ugroženim zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti.

Istraživanje je pokazalo da su građani podijeljeni oko toga da li su pripadnici određene nacionalnosti privilegovani u odnosu na druge, pa je 51,5 odsto odgovorilo potvrdno, a 48,5 odsto smatra suprotno.

“Srbi i Crnogorci su one nacionalne grupe koje se vide kao najviše privilegovane, a Romi i Hrvati kao najmanje privilegovani”, navodi se u nalazima istraživanja.

Prema rezultatima istraživanja, oko 55 odsto ispitanika smatra da su pripadnici njihove nacionalne zajednice dovoljno ili uglavnom zastupljeni na mjestima odlučivanja na državnom nivou, dok je oko 36 odsto suprotnog mišljenja.

Radulović je kazao da građani smatraju da od institucija i organizacija koje najviše doprinose jačanju svijesti javnosti o značaju multikulturalnosti prednjače Vlada, za koju to 40,6 odsto ispitanika, a slijede nevladine organizacije sa 39,8 odsto i Ombudsman 36,6 odsto.

On je naveo da najmanji doprinos, prema ispitanicima, daju Skupština i akademska zajednica.

Radulović je rekao da je ispitanici smatraju da smanjenju diskriminacije prema različitim grupama najviše doprinose Ombudsman, kojeg kao ključnog u tom segmentu vidi 40,3 odsto ispitanika, a slijede nevladine organizacije sa 36,2 odsto i Vlada 29,8.

Kako je dodao, nacionalni savjeti i Skupština percipiraju se kao subjekti koji najmanje doprinose smanjenju diskriminacije.

Istraživanje je pokazalo da blizu 60 odsto ispitanika smatra da crnogorski Ustav i zakoni u dovoljnoj mjeri štite prava manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Prema rezultatima istraživanja, 42,2 odsto ispitanika smatra da Vlada mora svrstati diskriminaciju u prioritete rada, dok 29 odsto smatra da diskriminacija jeste problem, ali da postoje i drugi veći problemi koje treba rješavati.

Radulović je rekao da je oko trećine ispitanika upoznato sa radom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u dijelu afirmacije prava manjinskih naroda, a rad tog Vlainog resora ocijenili sa prosječnom ocjenom tri.

Prema istraživanju, 75 odsto ispitanika cijeni da su upoznati sa kulturom i običajima manjinskih naroda u Crnoj Gori, dok svaki četvrti ispitanik, uglavnom ili uopšte, nije upoznat sa kulturom i običajima manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Istraživanje je pokazalo da najveći procenat ispitanika ima neutralan stav u pogledu informisanja i izvještavanja javnog servisa o njihovoj nacionalnoj zajednici.

Radulović je naglasio da oko dvije trećine anketiranih smatra da mediji utiču na formiranje stavova prema nacionalnim manjinama, dok za jednu trećinu ispitanika oni nemaju takav uticaj.

Koordinatorka programa Ljudska prava u CGO-u Tamara Milaš rekla je da anketirani građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, kao i na druge socio-demografske karakteristike, smatraju da su manjinski narodi u Crnoj Gori najviše diskriminisani u oblasti zapošljavanja.

Ona je dodala da se to odnosi na državni i na privatni sektor.

Milaš je kazala da 50,4 odsto ispitanika ne bi sklopilo braksa partnerom druge etničke grupe, a 58% odsto ispitanika je izjavilo da ne bi sklopilo brak sa partnerom različite vjeroispovjesti.

“Najveći procenat onih koji bi stupili u brak sa partnerom/kom različite vjeroispovjesti su iz reda onih koji nisu religiozni (70,3 odsto)“, dodala je Milaš.

Ona je, govoreći o otvorenosti društva prema migrantima i izbjeglicama, kazala da 60 odsto anketiranih mišljenja je da je crnogorsko društvo otvoreno prema njima.

Milaš je navela da je preko 75 odsto anketiranih kazalo da bi ih prihvatili kao člana porodice, prijatelja, nadređenog.

Prema rezultatima istraživanja, 24,5 odsto ispitanika smatra da se ne poštuje pravo manjinskih naroda na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

Milaš je navela da oko 60 odsto ispitanika smatra da je većina incidenata, kojima se javno svjedoči u društvu posljednje dvije godine, dominantno motivisana vjerskom i etničkom netrpeljivošću.

Kako je kazala, Bošnjaci u najvećem procentu smatraju da je većina tih incidenata uglavnom motivisana vjerskom i etničkom netrpeljivošću, a slijede Albanci i Crnogorci.

“Na otvoreno pitanje o drugim razlozima koji uzrokuju javne incidente u crnogorskom društvu, građani većinski navode politiku (29,1 odsto), podjele na nacionalnoj osnovi (7,5 odsto), vjerske podjele (četiri odsto), a skoro trećina ispitanika nema stav,” navela je Milaš.

(Mina)