22-02-2021

VIDEO: Porodica Stanković još čeka pravdu u sporu sa Prijestonicom Cetinje

Porodica Cetinjanina Milorada Stankovića, vlasnika kompanije “Talijer” još se bori za pravdu sa Prijestonicom Cetinje.

VIDEO: Porodica Stanković još čeka pravdu u sporu sa Prijestonicom Cetinje | Radio Televizija Budva

Foto: Milorad Stanković (LUPA)

Decenijama tvr­de da je uzur­pi­ra­na nji­ho­va imo­vi­na, od­no­sno pro­stor na ko­jem se na­la­zi ce­tinj­ska pi­ja­ca, te da je ne­za­ko­ni­to upi­sa­na na Pre­sto­ni­cu. Zbog bra­nje­nja imo­vi­ne i su­ko­ba sa čel­ni­ci­ma Ce­ti­nja, čla­no­vi te po­ro­di­ce su krajem 2014. godine i ne­za­ko­ni­to hap­še­ni, što je ka­sni­je po­tvr­đe­no na su­du, piše LUPA.

Dok je na čelu Prijestonice bio gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, kako navode, porodica Stanković doživjela je najveća poniženja.

To se promijenilo dolaskom novog gradonačelnika Aleksandra Kašćelana, koji je tokom 2018. godine pozvao Milorada Stankovića i u dogovoru sa njim naložio da vještak Milenko Popović napravi nalaz, kako bi problem riješili sporazumno.

Radi se o stručnom nalazu koji je napravljen i koji je pokazao da je kompanija “Talijer” oštećena za iznos od oko 3,7 miliona eura.

U nastavku pogledajte dokumentarac istraživačkog portala LUPA vezan za slučaj porodice Stanković…

Izvor: LUPA - Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije