31-10-2020

EBRD: Žensko preduzetništvo neiskorišćeni potencijal na tržištu

Broj crnogorskih preduzeća čije su vlasnice žene raste, ali u tom segmentu i dalje postoji rodna razlika i neiskorišćeni potencijal na tržištu, ocijenjeno je iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja se kontinuirano bavi ekonomskim osnaživanjem žena.


Ilustracija, Foto: Unsplash

»Dostupni podaci ukazuju na to da je približno 21 odsto preduzeća u Crnoj Gori u vlasništvu žena i dobra stvar je to što ovaj procenat raste. Podaci, takođe, ukazuju na to da i dalje postoji rodna razlika i neiskorišćen potencijal na tržištu”, rekli su iz EBRD-a agenciji Mina-business.

Stoga, EBRD nastavlja da ekonomski osnažuje žene kroz finansiranje i savjetovanje, istovremeno se trudeći da poslovno okruženje učini ravnopravnijim za žene.

U tom kontekstu, iz EBRD-a su pozdravili Crnogorsku strategiju za žensko preduzetništvo, koja se trenutno revidira za period od naredne do 2024. godine, jer se time uspostavlja nacionalni okvir za podršku preduzetnicama.

„Ravnopravnost polova sastavni je dio posvećenosti EBRD-a na promociji održivog ekonomskog razvoja i obezbjeđivanju ekonomskog rasta od koga će koristi imati svi djelovi društva. Žensko preduzetništvo igra važnu ulogu u promovisanju ekonomskog rasta u zemljama u kojima EBRD posluje“, smatraju predstavnici EBRD-a.

Iz banke su rekli da biznise i preduzeća kojima rukovode žene u Crnoj Gori podržavaju kroz program Žene u biznisu, koji kombinuje finansijsku i nefinansijsku podršku.

“Imamo dobru saradnju sa dva udruženja žena preduzetnica, kao i drugim poslovnim udruženjima u Crnoj Gori koja se zalažu za jačanje ženskog preduzetništva u Crnoj Gori“, dodali su iz EBRD-a.

Iz EBRD-a su, na pitanje koje su to ključne biznis barijere sa kojima se suočavaju preduzetnice, odgovorili da su prisutni i dalje mnogi izazovi, posebno kada je u pitanju pristup finansijama, jer im često nedostaje kolateral potreban za dobijanje kredita od banke.

»Preduzeća kojima rukovode žene imaju ograničenu ili često uopšte nemaju imovinu, a imaju i manje ušteđevine od preduzeća kojima rukovode muškarci. Razlog za to se nalazi u postojećoj nejednakosti u vlasništvu nad imovinom. Naime, žene posjeduju samo četiri odsto kuća i osam odsto zemljišta. To ih čini ranjivijim na spoljne šokove kakav je kriza Covid-19«, ocijenjeno je iz EBRD-a.

Takođe, kako su dodali, njima ponestaje likvidnosti i imaju problema da obezbijede finansiranje onda kada banke postaju obazrivije u odnosu na rizike.

»Preduzeća na čijem čelu se nalaze žene najčešće su mikro preduzeća sa nižom dodatnom vrijednošću, zbog čega EBRD i podržava njihovu diverzifikaciju. Osim toga, EBRD podržava njihov rast kroz pružanje poslovnih savjeta, mentorstvo i omogućavanje njihovog daljeg umrežavanja i povezivanja«, kazali su iz te institucije.

Prema njihovim riječima, trebalo bi imati na umu da se, u sadašnjim okolnostima kada je rad od kuće nova norma ili nova normalnost, žene suočavaju sa još većim izazovima, jer su one te koje brinu o djeci i roditeljima.

»Stoga, mi iz EBRD-a, kao odgovor na Covid-19 i 'ekonomiju od kuće', predlažemo da žene preduzetnice nadalje razvijaju svoje digitalne vještine i ulažu više u digitalizaciju svopstvenog poslovanja«, naveli su iz EBRD-a.

Da bi se prevazišli ti i drugi izazovi, EBRD ne samo da pruža namjenske kreditne linije za žene preduzetnice kroz lokalne finansijske institucije, već dodatno podržava preduzeća koja vode žene pružanjem savjeta u vezi sa digitalizacijom i digitalnom transformacijom, kao i u drugim oblastima kao što su strategija, organizacija i marketing.

»Kako je znanje postalo sve važnije za rast poslovanja, nedavno smo pokrenuli EBRD Akademiju znanja /EBRD Know-How Academy/, besplatnu platformu za e-učenje namijenjenu mikro i malim preduzećima, koja nudi savjete i alatke za rješavanje izazova koje donosi pandemija Covid-19«, saopšteno je iz EBRD-a.

EBRD se, u svjetlu Covid-19 krize, udružio sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR), kako bi zajednički procijenili uticaj krize na zapošljavanje na Zapadnom Balkanu, uključujući Crnu Goru, i pružili podršku vlastima u formulisanja odgovora na nju.

»Izvještaj smo objavili i predstavili Socijalnom savjetu u junu. On pokazuje da je značajan broj radnih mjesta izgubljen i da je još mnogo njih u opasnosti. Posebno su riziku izloženi niskokvalifikovani radnici, dok su žene i mladi nesrazmjerno pogođeni. Ovo ističe važnost ispravnog političkog odgovora kako bi se osiguralo da niko ne ostane nezbrinut tokom krize«, naveli su iz EBRD-a.

EBRD-ov program Žene u biznisu je, kako su objasnili, sveobuhvatan program osmišljen da promoviše žensko preduzetništvo kroz pružanje pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) kojima rukovode žene, da imaju bolji pristup finansiranju i znanju.

»Program je u Crnoj Gori aktivan od 2014. godine i do danas smo podržali više od 100 preduzeća koja vode žene, kroz direktnu savjetodavnu podršku preko lokalnih konsultanata ili kroz radionice za unaprijeđenje preduzetničkih vještina u oblastima kao što su upravljanje finansijama, liderstvo, digitalni marketing, ITC rješenja i organizacioni razvoj”, precizirali su iz EBRD-a.

EBRD je u martu, u saradnji sa partnerskim finansijskim institucijama Alter Modus-om i NLB Podgorica, pokrenula namjenske kreditne linije za preduzetnice u ukupnom iznosu od tri miliona EUR, kako bi ženama preduzetnicama, pružili bolji pristup finansiranju.

“Takođe, pružamo tehničku pomoć partnerskim institucijama kako bismo im pomogli da ponude finansijske proizvode i bolje targetiraju potrebe preduzetnica. Ovaj program sprovodimo u saradnji sa dva donatora, Švedskom i Luksemburgom”, dodali su iz EBRD-a.

Uz finansiranje iz UK fonda za dobro upravljanje, kao dio podrške EBRD-a javno-privatnom dijalogu u Crnoj Gori, odnosno podrške Savjetu za konkurentnost, EBRD podržava i uvođenje rodne ravnopravnosti, kako bi se omogućilo da se perspektiva žena i muškaraca uzima jednako u obzir prilikom kreiranja politike za poboljšanje investicione klime, konkurentnosti i preduzetništva.

“Već smo dali inpute za novu Strategiju ženskog preduzetništva i revidirane smjernice za procjenu regulatornog uticaja, ali takođe ćemo procijeniti poslovno okruženje iz rodne perspektive i pripremiti priručnik za rodno odgovornu investicionu klimu”, kazali su iz EBRD-a.

Oni su naveli da su imali dinamičnu godinu kada je riječ o programu Žene u biznisu i dodali da su zadovoljni saradnjom sa lokalnim kolegama u javnom i privatnom sektoru.

»Nastavićemo da unapređujemo poslovno okruženje u Crnoj Gori, kroz rodno osjetljiv pristup kako bismo osigurali da žene preduzetnice mogu ostvariti svoj puni potencijal. To će zahtijevati podizanje svijesti i izgradnju kapaciteta, a EBRD je spremna da pruži podršku, pri čemu bi trebalo da prepoznamo izazove sa kojima se preduzetnice u svim sektorima suočavaju i pronaći načine za njihovo prevazilaženje«, smatraju u EBRD-u.

Time bi trebalo obuhvatiti oblasti koje pokrivaju brigu o djeci, a koje treba da se razmotre kako bi se osiguralo da preduzetnice mogu pronaći i uspostaviti balansiran odnos između poslovnog i privatnog života.

»Žensko preduzetništvo je vitalni dio ekonomije i ono može igrati značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta tokom narednih godina. EBRD ostaje posvećena pomoći u ovom procesu, kroz naše savjete o politikama Savjetu za konkurentnost, kao i kroz našu direktnu i indirektnu podršku kroz program Žene u biznisu malim i srednjim preduzećima kojima rukovode žene«, zaključili su iz EBRD-a.


(MINA Business)