14-04-2016

Gradjanska akcija napustila koaliciju DF-a

“Grupa birača-Gradjanska akcija” odlučila je da napusti koaliciju Demokratski Front i da dalje nastavi rad samostalno.

Gradjanska akcija napustila koaliciju DF-a | Radio Televizija Budva

"Ovom prilikom ističemo da smo u proteklom periodu imali korektnu saradnju sa kolegama iz Nove Srpske Demokratije i Pokreta za Promjene na lokalnom nivou.

Odluku da istupimo iz DF donijeli smo zato sto Predsjednistvo DF ne želi da postupi u skladu sa Programom 595 mjera DF, kad je u pitanju organizovanje fer izbora.

Demokratski Front je usvajanjem Programa 595 mjera, mjerom 315 prihvatio da se zalaže i bori za sledeće: “Izmjeniti i dopuniti Zakon o izboru odbornika i poslanika tako da gradjani neposredno biraju narodne poslanike na bazi referenci kandidata, moralnih kvaliteta i sposobnosti da uspješno obavljaju zadatke“.

Predsjedništvo DF-a bi moralo da postupa u skladu sa Programom, medjutim i nakon skoro četri godine od usvajanja Programa, Predsjedništvo DF-a ne želi da postupi u skladu sa Programu 595 mjera i da preduzme aktivnosti sa ciljem da se, kao osnovni preduslov za fer izbore, obezbijedi da narod bira neposredno odbornike i poslanike, da se obezbijedi jednako biračko pravo, da se vrati vlast narodu i da se prestane sa diskriminacijom kandidata za odbornike i poslanike.

Predsjedništvo DF-a takodje ne želi da prestane sa praksom sigurnih mandata za podobne kandidate koji se znaju i prije samog dana za glasanje. Predsjedništvo DF-a, kao i sve druge političke partije u Crnoj Gori, namjerava i na sledećim izborima da biračima bira predstavnike umjesto da to pravo koriste sami birači. Predsjednistvo DF-a i na sledecim izborima diskriminisaće kandidate na izbornoj listi, sto je sve suprotno programskim obavezama.

Neposredni izbori i jednako biračko pravo su evropski standardi; propisani su i Ustavom Crne Gore a DF je preuzeo obavezu Programom 595 mjera da se bori za ostvarivanje pomenutih ljudskih prava.

Grupa birača Gradjanska Akcija smatra da bi se realizacijom 315. mjere Programa koja ukazuje na ustavnu mogućnost da gradjani neposredno biraju narodne poslanike na bazi referenci kandidata, moralnih kvaliteta i sposobnosti da uspjesno obavljaju zadatke, stvorio peduslov za realizaciju ukupnog Programa 595 mjera. Takodje uvjereni smo da bi tada došlo i do normalizacije poremećenog sistema vrijednosti u Crnoj Gori.

U skladu sa navedenim Gradjanska akcija je dana 01.11.2015. godine uputila Predlog Predsjedništvu DF-u da preduzme aktivnosti u skladu sa 315.mjerom Programa. Dana 21.01.2016. uputili smo Zahtjev za prijem Predsjedništvu DF-a, medjutim pet mjeseci nakon našeg obraćanja Predsjedništvu DF-a nismo primljeni na razgovor niti smo dobili bilo kakav odgovor. Iz javnih nastupa DF-a jasno se može zaključiti da ne postoje aktivnosti u pravcu obezbedjivanja jednakog biračkog prava i prava na neposredni izbor poslanika.

Gradjanska akcija smatra da su fer izbori nemogući bez jednakog biračkog prava i jednake šanse kandidata za uspjeh na izborima kao i da izbori ne mogu biti demokratski bez mogućnosti da gradjani neposredno biraju svog predstavnika. Našim daljim aktivnostima zalagaćemo se za ostvarivanje osnovnog političkog prava tj. jednakog biračkog prava, prava na neposredne izbore i temeljnog ljudskog prava a to je zabrana diskriminacije. Zbog odsustva volje Predsjedništva DF-a da postupa u skladu sa Programom, mi aktivnosti sa ciljem obezbjedjenja biračima ustavom zagarantovanog prava na neposredne izbore i jednako biračko pravo, nastavljamo samostalno i sa subjektima koji dijele slična uvjerenja", navodi se u saopštenju koje potpisuje odbornik GA SO Budva, dr Božidar Vujičić.