06-03-2020

I dalje besplatno čipovanje pasa

Savjet za zaštitu životinja, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Upravom za bezbjednost hrane, uz odličnu saradnju sa civilnim sektorom pokrenuo je i realizovao niz aktivnosti u dijelu rješavanja problema koje se odnose na populaciju pasa, posebno u dijelu odgovornog vlasništva nad psima, čime je opravdana odluka Vlade o osnivanju ovog tijela i potvrđeno da pristup odgovornog i partnerskog djelovanja daje najbolje rezultate, ocijenjeno je na jučerašnjnoj, 14. po sjednici Savjeta na kojoj je usvojen Izvještaj o radu ovog tijela.

I dalje besplatno čipovanje pasa | Radio Televizija Budva

Savjet za zaštitu životinja osnovan je prije nepune dvije godine, sa ciljem da se u što skorijem roku pruže konkretni i efikasni odgovori na brojne probleme koje se tiču zaštite dobrobiti životinja, sa posebnim akcentom na tada najaktuelnije izazove vezane za nehuman odnos pojedinaca prema prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa lutalica i pojava napada pasa na ljude.

U sastav Savjeta imenovani su predstavnici Uprave, Ministarstva poljoprivrede, Veterinarske komore I NVO za zaštitu životinja.

Čipovano oko 13.000 pasa, i dalje će biti besplatno

Kao rezultat pokrenutih brojnih aktivnosti na tom planu postignuti su značajni iskoraci. Na današnjoj sjednici, konstatovano je da je uspostavljena jedinstvena baza za identifikaciju i registraciju pasa u koju je do sada, kroz akciju čipovanja, registrovano oko 13.000 pasa, ali i njihovih vlasnika.

Takođe, psi su vakcinisani protiv bjesnila, čime se značajno doprinosi očuvanju zdravlja životinja i javnog zdravlja.

Kroz program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja koji se finansira iz Agrobudžeta i ove godine, biće nastavljena ista mjera kroz koju će biti besplatno dalje čipovanje i vakcinacija pasa, sa ciljem registrovanja što većeg broja.

Nastavlja se finansiranje NVO projekata

Kada je riječ o projektima NVO za zaštitu dobrobiti životinja, a koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, Savjet je obavješten da se najveći broj projekta započetih u prethodnoj godini realizuje planiranom dinamikom.

Pozvani su svi predstavnici NVO iz ove oblasti da se prijave na javni poziv za finansiranje za ovu godinu koji je objavljen.

Dat je predlog da se do kraja ove godine izvrši evaluacija efikasnosti svih realizovanih projekata u prethodne dvije godine, kako bi se razmotrio način finansiranja u narednoj.

Poziv lokalnim upravama da se više angažuju

Takođe, usvojen je finalni nacrt Naionalne startegije za kontrolu populacije pasa, koji je u proceduri prikupljanja mišljenja, kako bi se poslao Vladi na usvajanje.

Savjet je konstatovao da u dijelu rješavanja problema pasa lutalica, i pored svih sprovedenih aktivnosti i napora Savjeta, Ministarstva, Uprave i civilnog sektora, još nema očekivanih rezultata na terenu. Istaknuto je da lokalne uprave nijesu dovoljno angažovane na tom planu. Iz Savjeta podsjećaju da uslove i način držanja svih životinja, propisuju jedinice lokalnih samouprava.

Nadzor nad takvim donijetim propisima treba da vrše lokalne samouprave, kao i da obezbjede uslove za čuvanje napuštenih životinja. Na žalost, u najvećem broju opština, zaštita dobrobiti životinja nije među prioritetima. Psi lutalice su i dalje na ulicama, a sa druge strane lokalne uprave isplaćuju znatne iznose novca na ime odšetete građanima zbog ujeda pasa. Savjet je ocijenio da se lokalne uprave moraju intenzivnije uključiti u ovu problematiku.

U nacrtu Nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa definisano je da sve lokalne samouprave treba da u roku od najkasnije dvije godine donesu programe kontrole populacije pasa, što će zahtijevati punu uključenost nadležnih lokalnih službi.

Zaključeno je da su realizovane sve planirane aktivnosti definisane u prethodnom periodu po pitanju zaštite dobrobiti kućnih ljubimaca i da su postavljene osnove za dalje razvijanje ove oblasti. U narednom periodu odlučujuća uloga biće na lokalnim upravama, što će Savjet pratiti. Savjet će intenzivno pratiti i aktivnosti formirane Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

U skladu sa tim, odlučeno je da u ovoj godini prioritet u aktivnostima Savjeta bude zaštita i dobrobiti proizvodnih životinja, posebno zbog sve aktuelnijih problema sa životinjama koje se drže u „sampasu“, ali i uopšte unapređenja uslova držanja životinja u objektima.Izvor: Cdm
Foto: Cdm