21-05-2024

Ivanović: Odluka o Luci Budva donijeta suprotno članu 10. Uredbe o Vladi Crne Gore

Vršilac dužnosti sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva, Vlado Ivanović u saopštenju za javnost osvrnuo se na odluku Vlade Crne Gore da Lukom Budva upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, istakavši da je ona donijeta suprotno članu 10. Uredbe o Vladi.


Foto: portal RTV Budva/arhiva

"Koristim ovu priliku da obavijestim sve građanke i građane Budve, da je Vlada Crne Gore 20.05.2024.godine na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore (Uredba je objavljena u "Službenom listu CG", br. 80/2008, 14/2017, 28/2018, 63/2022 i 121/2023.) na predlog Ministra Janka Odovića, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade donijela odluku kojom se ovlašćuje Mladen Mikijelj, direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore da potpiše sporazum o predaji državine Luke Budva sa dosadašnjim korisnikom “Dukley Marina” doo Budva", istakao je Ivanović.

On se osvrnuo i na to šta je između ostalog definisano u nacrtu navedenog Sporazuma.

"Da se na ime naknade za opremu ima uplatiti na računu “Ducley Marina” doo Budva iznos od 663.462,44€M; da se JPMD obavezuje da preuzme zaposlene DM, imajući u vidu da predajom Luke Budva u skladu sa ovim sporazumom prestaje jedina djelatnost koju obavlja DM; da su Ugovorne strane saglasne da se ne odriču bilo kojeg prava i potraživanja u vezi korišćenja Luke Budva pred nadležnim sudovima ili organima", dodao je v.d. sekretara za zaštitu imovine.

Ivanović je ukazao da je navedena Odluka donijeta suprotno čl. 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, koja propisuje da: “Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim naročito opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade.“

"Imajući u vidu da je u konkretnom slučaju izostao predlog Predsjednika Vlade CG, te da je navedena odluka donijeta suprotno javnom interesu Crne Gore, to ćemo u najkraćem roku predati krivičnu prijavu SDT-u, te pokrenuti tužbu Upravnom sudu CG radi poništaja navedene odluke. Kako je ovim novim sporazumom predviđeno da JPMD i Ducley Marina ne odustaju od pokrenutih sudskih sporova, to se opravdano postavlja pitanje šta se dešava sa Lukom Budva ako Ducley Marina uspije u sudskom sporu i dokaže da ima pravo na upravljanje lukom do 2027.godine?", naveo je Ivanović.

Podsjetio je i na aktivnosti koje je Opština Budva preduzela po pitanju Luke Budva.

"Opština Budva već podnijela tužbu Upravnom sudu Crne Gore, kao i Zahtjev za odlaganje izvršenja zaključaka Vlade Crne Gore (kojim zaključcima se stavlja van snage Odluka o ustupanju Luke Budva Opštini Budva, te zadužuje JPMD da preuzme upravljanje Lukom Budva), a sve u cilju sprjačavanja nezakonitog postupanja i pokušaja izbjegavanja predaje u posjed predmetne lokacije na štetu građanki i građana Budva. Takođe, u odnosu na JP "MORSKO DOBRO" Centru za alternativno rješavanje sporava, je predat predlog za mirno rješenje spora, kojim je istaknut zahtjev da se obaveže JP "MORSKO DOBRO" da Opštini Budva, preda u posjed lokaciju Luke Budva, a sve u skladu sa Sporazumom o ustupanju Luke Budva na korišćenje Opštini Budva. Naš cilj je da se građankama i građanima Budve vrati u posjed Luka Budva i nadamo se da ćemo u tom cilju i uspjeti", zaključio je Ivanović.