22-12-2017

Javni poziv povodom pripreme Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje bespravnih objekata

Služba za naplatu naknade za komunalno opremnaje građevinskog zemljišta uputila je javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima, službama i preduzećima, kao i svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje bespravnih objekata na teritoriji Opštine Budva.

Javni poziv povodom pripreme Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje bespravnih objekata | Radio Televizija Budva

U skladu sa odredbama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, u postupku prethodnog konsultovanja, Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, interese i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu : Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Trg sunca br. 1- glavna zgrada, putem e-mail adrese nino.kaludjerovic@budva.me ili u neposrednoj komunikaciji sa načelnikom i zaposlenima u Službi svakog radnog dana od 12 do 14h u vremenu trajanja prethodnog konsultovanja, od 22.12.2017 do 29.12.2017 god.

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje je dužna da prikupi podatke dobijene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom, koji će biti objavljen na adresi Opštine Budva www.budva.me do 10.01.2018.

Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja, Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta će pripremiti Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje bespravno sagrađenih objekata na teritoriji opštine Budva, koji će biti upućen na javnu raspravu.