24-04-2014

Javni poziv za dodjelu podrške – Prilagođavanje dimenzija oka na saku mreže koče

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom B.1 Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i akvakulture, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za prilagođavanje dimenzija oka na saku mreže koče u 2014. godini.

Javni poziv za dodjelu podrške – Prilagođavanje dimenzija oka na saku mreže koče | Radio Televizija Budva

Pravo na korišćenje podrške pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom imaju profesionalni ribari (privredna društva i preduzetnici upisani u Registar profesionalnih ribara) koji svoju djelatnost obavljaju upotrebom ribolovnog alata mreža koča.

Podrška u troškovima rekonstrukcije dimenzije i oka na saku mreže koče, sa postojećih 40 mm romboidno na 40 mm kvadratno.

Kriterijumi za podnosioca zahtjeva za korišćenje sredstava za podršku u prilagođavanju ribolovnog alata mreža koča su:
-da se nalazi u Registru ribolovnih plovnih objekata koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
-da ima instaliran funkcionalan uređaj za satelitski sistem monitoringa ribolovnih plovnih objekata
-da je redovno u toku godine dostavljao Dnevnike o ulovu Ministarstvu
-da je u toku 2013. godine bio u ribolovu minimum 20 ribolovnih dana
-da podnosilac zahtjeva, nakon završene rekonstrukcije ribolovnog alata – mreža koča, dostavi saglasnost Instituta za biologiju mora o izvršenoj rekonstrukciji ribolovnog alata

Maksimalno učešće javnih sredstava iznosi 500 € po uspješno izvršenoj rekonstrukciji ribolovnog alata.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za prilagođavanje dimenzija oka na saku mreže koče se može preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Direkcije za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Napomena: Ukoliko ukupan iznos svih zahtjeva za ovaj Javni poziv prelazi budžetom planirani godišnji iznos, visina podrške će se proporcionalno umanjiti svim podnosiocima zahtjeva.

Trajanje Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (14. april), dok će se obrada i odobravanje primljenih zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-270 i 020/234-305.