15-04-2023

Odbijena žalba branilaca, Božović ostaje u pritvoru

Vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva, preinačilo rješenje sudije za istragu tog suda, i okrivljenom Milu Božoviću, predsjedniku opštine Budva, odredilo pritvor.


Foto: RTCG

"Prethodno je sudija za istragu,po predlogu za određivanje pritvora Specijalnog drzavnog tuzilastva odredio okrivljenom pritvor zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od ometanja postupka uticanjem na saucesnike", kazao državni tužilac i portparol Vukas Radonjić

Vijeće suda je, ističe, istovremeno odbilo zalbe branilaca okrivljenog protiv rjesenja o određivanju pritvora.

"Dakle, predlog za određivanje pritvora Specijalnog drzavnog tuzilastva je u cjelosti usvojen,a time i razlozi za pritvor, što dodatno potvrdjuje da su prikupljeni dokazi takvog kvaliteta i kvantiteta da iz njih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni učinio krivicna djela zbog kojih je protiv njega odredjeno sprovodjenje istrage", istakao je Radonjić.

Ranije danas

Advokati: Božovića nije vrbovao Ojdanić, nema veze sa Zvicerom, nije koristio SKY aplikaciju

Advokati uhapšenog predsjednika Opštine Budva Mila Božovića predali su žalbu Višem sudu na rješenje o određivanju pritvora njihovom branjeniku, ističući da sadrži bitne povrede krivičnog postupka i da ono treba da bude ukinuto. U žalbi, tvrdi se da Božović ima obično poznanstvo sa Miletom Ojdanićem, sa kojim ga istražitelji povezuju uz tvrdnju "da ga je vrbovao", kao i da nema nikakve veze sa bjekstvom Radoja Zvicera, te da navodne komunikacije preko SKY nijesu komunikacije koje je vodio Božović. Žalbu su predali advokati Miroje Jovanović i Danilo Mićović. Podsjetimo, Mileta Ojdanić je već uhapšen, uz tvrdnju istražitelja da je u pitanju ozbiljan trgovac narkoticima.

Odbrana navodi da je rješenjem o pritvoru nezadovoljna u cjelosti, da sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Da bi pritvor ili zadržavanje uopšte bilo određeno, pored ostalih uslova, potrebno je da postoji osnovana sumnja da je konkretno lice izvršilo konkretno krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret, cijene pravnici zastupnici.

"Dakle, materijalno pravni osnov, koji je neophodno da postoji kod svakog određivanja pritvora, pa i u konkretnom slučaju. U konkretnom slučaju ga nema, odnosno iz onoga što nam je prezentirao nije jasno kako je sud došao do zaključka, da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je Milo Božović izvršio krivična djela koja mu se naredbom o proširenju istrage stavljaju na teret. Nema govora, a kamoli dokaza o tome, da je okrivljeni imao bilo kakvu SKY aplikaciju i putem nje bilo kakvu komunikaciju sa bilo kojim licem, pa taj dio ne bih trebalo ni posebno komentaristati, ali se opreza radi, bez obzira na to što okrivljeni nije komunicirao putem aplikacije potrebno je ukazati na nekoliko činjenica", cijene advokati.


Božović uhapšen u četvrtak (Foto: TVCG)

Kaku kažu, valja ukazati sudu da je vrlo diskutabilno, da li ova aplikacija, a posebno u odnosu na način kako je Europol došao do određenih podataka, uopšte može biti dokaz, shodno pozitivno pravnim propisima kako države Crne Gore, tako i ostalih država.

"U tom smislu važno je istaći da sadržina SKY aplikacije predstavlja nezakonito pribavljeni dokaz, načelni pravni stavovi velikog broja država, Italije, Francuske, Belgije itd. je da se radi o pravnom nevaljalom dokazu. Što se tiče okrivljenog Mila Božovića nije imao SKY komunikaciju. Komunikacije koje mu se stavljaju na teret kao da su njegove u smislu inkriminisanih radnji nisu njegove, a ovom prilikom izdvajamo jednu koju je potencirao tužilac (jednu od svega nekoliko)", navodi se u žalbi.

Oni tvrde da piše "te da je osumnjičeni Milo Božović dana 22.februara 2021.godine korisniku pina YFICVI šalje poruku sadržine “Mi smo van sistema”, na šta mu korisnik pina YFICVI odgovara: “Ali moramo biti u sistemu”, a na koju poruku mu sumnjičeni Milo Božović šalje poruke sadržine: “Ma šta moramo”, “zabolje nas mi smo kriminalci”.

"Tužilac u tom smislu – da se radi o komunikaciji Božovića, nije pružio apsolutno ni jedan jedini dokaz, a sud se poziva na Zabilješku uprave policije. "Uličarski“ ton navedene prepiske ne ukazuje na gospodina Božovića, već na neko lice potpuno drugog ponašanja i društvenog ugleda. Ta komunikacija može biti bilo čija, otprilike u naredbi o proširenju istrage se navodi da je okrivljeni Božović navodno "komunicirao sa svojim kumom Miletom Ojdainićem“. To lice, koje je obuhvaćeno naredbom o sprovođenju istrage Božović zaista poznaje, ali sa istim nije u toj vrsti odnosa odnosno nisu kumovi ni kršteni ni vjenčani, niti na bilo koji drugi način, i radi se dakle samo o poznanstvu. Pribavljanje i prezentovanje dokaza, odnosno "navodnih dokaza" na ovaj način je suprotno osnovnim načelima Ustava civilizovane države, suprotno međunarodnim instrumentima, a da ne govorimo o narušavanju ljudskih prava i sloboda", navodi se u žalbi.

Kako se ukazuje, ukoliko pažljivo izanaliziramo ono što se nalazi (a da je odbrani dostupno) u spisima predmeta, a što branioci ne mogu definisati kao dokaznu građu koja bi inkriminisala njihovog branjenika, može se doći samo do jednog zaključka.

"U okviru navodne krimilane organizacije a po naredbi za sprovođenje istrage imamo ogroman broj navodnih SKY komunikacija između svih članova kriminalne organizacije, i to: Ljuba Milovića, Božidara Jabučanina, Milete Ojdanića, Vladimira Bajčetića itd. U svim tim komunikacijama, navodnim njihovim međusobnim, Mila Božovića nigdje nema, fizičkih kontakata sa njima nema, drugih komunikacija između Božovića i ovih lica nema, materijalnih dokaza u tom smislu nema, odnosno nema apsolutno nikakve veze sa tim osobama. Postavlja se pitanje, ko je i šta predstavlja Milo Božović u hijerarhiji i ustrojstvu te navodne kriminalne organizacije. Apsolutno ništa, jer joj ne može ni pripadati, jer on te ljude apsolutno ne poznaje, niti o tome postoji neki trag", cijeni se u žalbi.

"Takođe, članovi kriminalne organizacije za koju postoji osnovana sumnja da je njen član postao i okrivljeni Milo Božović i to Radoje Zvicer - kao organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Marko Novaković, Božidar Jabučanin, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Dražen Milović, Filip Zindović i Ivan Nikolić, kao pripadnici nalaze se u bjekstvu kao i pripadnici kriminalne organizacije, koji za sada još nisu identifikovani nedostupni su državnim organima", porčuje se u žalbi.

Strana 1. Naredbe o istrazi sadrži sledeći stav.

"Okrivljeni Ljubo Milović i Mileta Ojdanić u toku 2019.godine, stvorili kriminalnu organizaciju .... a čiji pripadnici su postali okrivljeni Dejan Knežević, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Marko Novaković, Milan Popović, Božidar Jabučanin, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Goran Stojanović, Dražen Milović, Filip Zindović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, Božović Milo i više NN lica...dok je okrivljeni Odjanić Mileta vrbovao svog kuma okrivljenog Božović Mila".

"Najprije ponavljamo ono što je razjašnjeno pred sudom – Mileta Ojdanić nije nikakav kum Milu Božoviću, dakle kum mu je taman kao što ga je vrbovao, taj navod ne stoji. Drugo se postavlja pitanje, odakle sad sudiji za istragu Radoje Zvicer. Njegovo ime se u naredbi o proširenju istrage za ovog okrivljenog nijednom ne pominje, te je nejasno odakle sudu ovo ime i zašto je u rješenju. Kakve veze ima bjekstvo Radoja Zvicera i bilo koga drugog uopšte sa Božovićem, i tvrdnjom da će i on da pobjegne isto kao što je pobjegao Zvicer", piše u žalbi.

Dio određenja Božovića (vrlo negativna) prema svim navedenim licima postoji predat u spis istražnom sudiji i nevjerovatno je da se sud nije niti osvrnuo na te navode odbrane, ocijenili su advokati.

"Posebno kod činjenice da je Božović na zapisnik sudiji direktno pojasnio: „a smatram da bi mi u slučaju određivanja pritvora moja bjezbjednost bila ugrožena posebno kod činjenice da sam u Odboru za bezbjednost Skupštine Crne Gore, bio predstavnik u ime Nove srpske demokratije, najveće stranke u DF, daje predmet našeg djelovanja bio upravo organizovani kriminal, korupcija, tačnije borba protiv toga i da je cilj bio raskrinkavanje cijelog sistema koji je DPS stvorio do 2020.godine, a koji je nastavio da se bori i dalje poslije 2020.godine na sve moguće način pa i kroz kriminalne grupe i ugrožavanje sigurnosti političara, sudija, tužilaca, policijaca, koji nijesu sa njima bili u istoj organizaciji. Koliko njihovih članova ima u Istražnom zatvoru ja stvarno ne znam", potencirao je Božović, a citira se u žalbi.

"Odnosno u rješenju gotovo da nema obrazloženih razloga, i u pobijanom rešenju nijesu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama odnosno vrlo šturi dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni. O odlučnim činjenicama postoji znatna protivrječnost između onog što se navodi u razlozima pobijanog rešenja o sadržini isprava i samih tih isprava, te postoji kontrakdiktornost predloga za određivanje pritvora i pobijanog rješenja. Postupajući sud je svoju odluku zasnovao na Službenim zabilješkama Uprave policije, "a iz službene zabilješke Uprave policije - Specijalnog državnog tužilaštva Kti-S.br.6/23 od 12. aprila 2023.godine i sadržine komunikacija na kriptovanoj aplikaciji „SKY ECC" utvrđuje se da je okrivljeni Milo Božović bio korisnik SKY ECC pina 8E73A7". Dakle, radi se u tvrdnji policijskih službenika", naveli su advokati.

Međutim, u Naredbi o proširenju istrage SDT broj ne postoji tvrdnja da je "okrivljeni Milo Božović bio korisnik SKY ECC pina 8E73A7.“ Dokaz je pretraga sadržaja Naredbe o proširenju istrage od dana 14 aprila 2023. godine.

"Ovdje se postavlja sasvim logično i racionalno pitanje: "Kako je moguće da se u Naredbi za proširenje istrage uopšte ne tvrdi da je Božović korisnik sporne aplikacije, navedenog pina, dok se u pobijanom rješenju ovo navodi. Ovo posebno ako se sagleda član 275 ZKP - u naredbi o sprovođenju istrage će se naznačiti lični podaci okrivljenog, opis djela iz kojeg proizilaze njegova zakonska obilježja, zakonski naziv krivičnog djela i dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja. Tako se na primjer u Naredbi za proširenje istrage uopšte ne pominje službena zabilješka, na koju se poziva sud, kao što se vidi običnim čitanjem"; rekli su advokati.

Prema tome, Naredba ne pominje ni z od Zabilješke, pa se onda postavlja pitanje – od čega se brani u ovoj pritvorskoj stvari nevino okrivljeni Božović, naveli su oni.

"Ovo posebno kod činjenice da se u naredbi navodi sledeće: Osnovana sumnja se utvrđuje iz dopune krivične prijave Specijalnog policijskog odjeljenja KU.br.276/23 od 13.4.2023.godine materijala dostavljenog putem EUROPOL-a, Siena LM_633_IP od 27. januara 2023.godine i 11. aprila 2023.godine, materijala dostavljenog putem međunarodne pravne pomoći od strane Republike Francuske, kao i druge dokumentacije prikupljene u toku izviđaja i istrage“. Pa je u tom smislu naredba u koliziji sa pobijanim rješenjem, To posebno kod činjenice da se u pobijanom Rješenju o određivanju pritvora pojmovi „Europol" i "Francuske" ne pominju nijednom, što se može uočiti običnim čitanjem pobijanog rješenja, a odbrana prilaže slikovni prikaz pretrage po ovim ključnim rečima unutar pobijanog rješenja", piše u žalbi.

Tvrde da ne može da postoji diskrepanca između Naredbe i pritvorskog Rješenja, a posebno ne u tako važnoj stvari kao što su dokazi na osnovu koje se zasniva navodna osnovana sumnja.

"Naprosto, tužilac jedno tvrdi u Naredbi a sud nešto drugo u Rješenju", ukazuje se u žalbi.

Advokati posebno ukazuju da i ANB nezakonito i tajno prati, snima, slika Mila Božovića, a u rezultatima tih mjera nema ničega, nikakvih navoda o nezakonitom djelovanju, a sada se SDT usuđuje da tvrdi da upravo u vremenu kada ga ANB prati Božović "sa istim Milovićem vrši nezakonite aktivnosti".

"SDT je podnijelo optužne akte u tom postupku nezakonitih mjera prema Božoviću i drugim licima, ima kompletne spise i vidi da u njima ANB čak ni nezakonitim mjerama nije došlo do bilo kakvih saznanja. Pa ili je ANB toliko nesposobna da otkrije nezakonitu aktivnost čovjeka koga u tom periodu pripadnici ili bivši pripadnici ANB tajno prate, zaustavljaju, šalju prijeteće poruke – ili je on upravo ono što je SDT u predlogu za određivanje pritvora naveo: "da je isti trenutno predsjednik Opštine Budva - lice koje uživa ugled i povjerenje građana“, piše u žalbi.

"U pobijanoj odluci sudije za istragu ne postoji bilo kakva konkretizacija okolnosti i činjenica koje vode zaključku da je neophodno određivanje pritvora Božoviću po ovom pritvorskom osnovu, već je obrazloženje toliko šturo da se ušlo u povredu člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava", smatraju advokati Jovanović i Mićović.Izvor: Portal RTCG