25-01-2018

Opština Budva pristupa izradi nacrta Strategije za mlade Opštine

Opština Budva pristupiće izradi nacrta Strategije za mlade opštine Budva u periodu 2018-2021.

Opština Budva pristupa izradi nacrta Strategije za mlade Opštine | Radio Televizija Budva

Za izradu nacrta Opštinske strategije formiraće se radna grupa u čijem sastavu će biti predstavnici institucija iz oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, bezbijednosti, kulture, sporta i dr., kao i predstavnici nevladinih organizacija sa sjedištem u Budvi koje se bave pitanjima mladih, predstavnici mladih.

Za predlaganje kandidata za članove radne grupe raspisaće se Javni poziv.

U radnu grupu imenovaće se i predstavnici Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade, Sekretarijata za društvene djelatnosti koji će ujedno vršiti i administrativno tehničke poslove za potrebe rada radne grupe.

Radna grupa biće imenovana posebnim rješenjem predsjednika Opštine.

Radna grupa ima zadatak da u skladu sa Zakonom o mladima Crne Gore, Nacionalnom strategijom za mlade 2017-2021, izradi nacrt Opštinske strategije koja sadrži analizu postojećeg stanja, ciljeve, aktivnosti i plan implementacije.

Nakon usvajanja nacrta Opštinske strategije za mlade, sprovešće se javna rasprava, utvrditi predlog dokumenta i dostaviti Skupštini opštine Budva radi usvajanja.