13-03-2018

Pravo na porodiljsko/roditeljsko odsustvo

Roditelji koji dobiju bebu imaju pravo na korištenje porodiljskog (majka) odnosno roditeljskog odsustva, tj. imaju mogućnost da do djetetovog prvog rođendana budu sa njim, uz poštovanje određenih procedura.

Pravo na porodiljsko/roditeljsko odsustvo | Radio Televizija Budva

Kako prenosi portal Roditeljska linija, Zakonom o radu definisano je pravo na porodiljsko odnosno roditeljsko odsustvo, trajanje i uslovi prekida odsustva, pravo produženja odsustva u slučaju kada je dijete mrtvo rođeno ili umrlo prije isteka porodiljskog.

Prema tumačenju Ministarstva rada i socijalno staranja, porodiljsko odsustvo počinje 45 odnosno 28 dana prije rođenja djeteta. Od trenutka rođenja djeteta, kako pojašnjavaju iz Direktorata za rad Ministarstva rada i socijalnog staranja, počinje roditeljsko odsustvo koje traje 365 dana od rođenja djeteta. U Zakonu o radu nije precizno navedeno kada počinje roditeljsko odsustvo.

Ovo pravo proističe iz radnog odnosa, a ukoliko jedan od roditelja koji planira da koristi roditeljsko odsustvo nezaposlen, potrebno je da bude na evidenciji Zavoda za zapošljavanje da bi to pravo mogao da koristi, piše portal Roditeljska linija.

Majka djeteta ne može prekinuti korišćenje porodiljskog odsustva prije nego što protekne 45 dana od dana rođenja djeteta. Žena koja je u radnom odnosu može da otpočne porodiljsko odsustvo 45 dana, a obavezno 28 dana prije porođaja.

Ukoliko roditelj otpočne da radi i prije isteka odsustva, nema pravo da da nastavi da ga koristi.

Kako je objašnjeno iz Direktorata, ako jedan od roditelja prekine odsustvo drugi roditelj to pravo može ostvariti već narednog dana. Potrebno je da otac dostavi izvod iz matične knjige djeteta i dokaz da je majka prestala da koristi odsustvo. Ostatak procedure za odsustvo je isti za oba roditelja. Ako otac želi da koristi roditeljsko odsustvo, a u vanbračnoj je zajednici važno je na izvodu djeteta stoji očinstvo.

Ukoliko zaposlena žena otpočne da radi prije isteka odsustva ima pravo da pored dnevnog odmora, u dogovoru sa poslodavcem, koristi još 90 minuta pauze zbog dojenja djeteta.

Ako zaposlena žena rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva ima pravo da produži porodiljsko odsustvo za onoliko vremena koliko je, prema nalazu ovlašćenog ljekara specijaliste, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja prouzrokovanog gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana, za koje vrijeme joj pripadaju sva prava po osnovu porodiljskog odsustva.

Za ostvarivanje prava na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade za porodiljsko/roditeljsko odsustvo, poslodavac prilaže sledeća dokumenta:

Zahtjev za ostvarivanje prava na refundaciju - (obrazac Z-RNZ ), rješenje o radnom odnosu zaposlenog (Ugovor o radu); rješenje o ostvarivanju prava na porodiljsko/roditeljsko odsustvo; Izvod-kopija, iz matičnog registra rođenih ( za dijete); obrazac IOPPD od Poreske uprave CG; Individualni analitički račun poreskog osiguranika na kome se nalaze sve mjesečne IOPPD prijave za period propisan članom 51 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti,
obrazac JPR od Poreske uprave CG; dokaz o privremenoj spriječenosti za rad (doznake); obrazac M4 ovjeren od strane fonda PIO.

Poslodavac dostavlja mjesečno zahtjev, doznake, izvod poslovne banke preko koje je korisniku isplaćena zarada koja je predmet refundacije i uvjerenje od Poreske uprave da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana otvaranja porodiljskog/roditeljskog odsustva na propisanom obrascu.