28-11-2023

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore posjetili Regionalni vodovod

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF), na čelu sa Nikolom Milosavljevićem, direktorom Sektora za kredite i garancije i Ivom Đurović, menadžerkom u Sektoru za kredite i garancije, boravili su u radnoj posjeti Regionalnom vodovodu, gdje su sa predsjednikom Odbora direktora Zoranom Lakušićem i njegovim saradnicima razgovarali o kreditnoj podršci IRF-a namijenjenoj realizaciji infrastrukturnih projekata Regionalnog vodovoda.


Foto: Regionalni vodovod

Tokom sastanka, razmatrane su tekuće i planirane aktivnosti Regionalnog vodovoda, kao i mogući modaliteti saradnje sa IRF-om koji bi bio spreman da pruži podršku planiranim projektima putem najpovoljnijih uslova kreditiranja.

Ova posjeta imala je za cilj poboljšanje infrastrukture Regionalnog vodovoda i povećanje efikasnosti sistema vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja posebno u toku ljetnje turističke sezone.

Predsjednik odbora direktora Regionalnog vodovoda, Zoran Lakušić istako je da je cilj ovog sastanka da se razmotre dalji koraci u razvoju infrastrukture Regionalnog vodovoda kako bi se obezbijedile dodatne količine vode za Crnogorsko primorje tokom špica turističke sezone, posebno u julu i avgustu. Nagalasio je da ova inicijativa predstavlja ozbiljan i finansijski izazovan projekat za Regionalni vodovod u narednoj godini. Ovom prilikom predsjednik Odbora direktora predstavio je planove i prioritete o mogućim koracima i izazovima u realizaciji ovog projekta.
„Cilj je obezbijediti dovoljne količine vode za zadovoljavanje potreba turista i lokalnih stanovnika tokom najkritičnijeg perioda godine i time unaprijediti kvalitet usluga i turističku privredu Crnogorskog primorja. Ovakva podrška Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF) biće od ključnog značaja za dalji razvoj infrastrukture Regionalnog vodovoda.

“Iako su uspostavljene osnove za saradnju i realizaciju infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja postrojenja, potrebno je preduzeti dodatne mjere kako bi se osigurala dovoljna količina vode za Crnogorsko primorje i podržao nesmetan razvoj turizma, ključne privredne grane u Crnoj Gori”, naglasio je Lakušić.

„Regionalni vodovod je spreman da preduzme sve neophodne korake kako bi najbolje služio javnom interesu i obezbijedio potrebnu količinu vode za ljetnju turističku sezonu. To uključuje uspostavljanje dodatnih izvora vode, poboljšanje infrastrukture i donošenje odluka u skladu s potrebama i zahtjevima lokalnih vodovoda. Važno je kontinuirano pratiti i analizirati potrebe turističke privrede i prilagođavati infrastrukturu kako bi se osiguralo održivo i dugoročno rješenje za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja. Regionalni vodovod će nastaviti da sarađuje ​​sa relevantnim akterima, sa IRF-om kao i sa međunarodnim partnerima kako bi podržali ovaj proces, osigurali razvoj turizma a samim tim i opšti napredak Crne Gore”, zaključio je Lakušić.

Direktor Sektora za kredite i garancije Nikola Milosavljević (IRF) je tokom sastanka upoznao rukovodstvo Regionalnog vodovoda sa dostupnim izvorima finansiranja koje Investiciono-razvojni fond ima putem saradnje sa međunarodnim finansijskim partnerima kao što su Evropska investiciona banka, Francuska razvojna agencija i Razvojna banka Savjeta Evrope. Ovi izvori finansiranja su namijenjeni različitim vrstama projekata koji će poboljšati kvalitet života građana.

Milosavljević je izrazio snažnu zainteresovanost da IRF povoljnim kreditiranjem podrži dio razvojnih projekata Regionalnog vodovoda, sa fokusom na unapređenje infrastrukture, smanjenje gubitaka vode i povećanje efikasnosti sistema vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja.

Tokom sastanka, utvrđeno je da je kontinuirano zajedničko djelovanje od ključnog značaja za optimalnu realizaciju dostupnih sredstava. Prije svega, potrebno je usaglasiti prioritete i razmotriti dodatnu podršku u vezi sa pripremom projekata koji su usmjereni ka održivom korišćenju infrastrukturnih resursa, kao i unapređenju uslova za dalji razvoj Regionalnog vodovoda.