10-02-2023

Sjutra u Budvi semniar o unapređenju prava pacijenata oboljelih od HIV-a

Crnogorska fondacija za HIV i virusne hepatitise organizuje seminar o unapređenju prava pacijenata oboljelih od HIV/AlDS-a, koji če biti održan u subotu, 11. februara u hotelu Avala sa početkom u 11 sati.

Sjutra u Budvi semniar o unapređenju prava pacijenata oboljelih od HIV-a | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

U okviru podrške projektima organizacija civilnog društva (OCI)) u Crnoj Gori -— od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M'BASE CGO, NVO Crnogorska Fondacija za HIV i virusne hepatitise sprovodi projekat pod nazivom „Povjerenje u društveni sistem - snaga građana„.

Jedan od ciljeva ovog projekta je i Podizanje znanja i svijesti o specifičnosti HIV/AlDS-a sa socio medicinskog i pravnog aspekta kod zaštitnika prava pacijenata u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Problematika povjerljivosti podataka, koji se tiču zdravstvene zaštite izuzetno je izražena među populacijom osoba koje žive sa HIV-om, što se jasno može potvrditi učestalim "širenjem informacija" i saznavanjem šire zajednice o HIV statusu pojedinca (a koje nikada, ne bude pravno procesuirano zbog straha osobe koja živi sa HIV-om od mogućih ličnih i porodičnih konsekvenci takvog djelovanja).

Ne manje važno, jeste i nemogućnost ostvarivanja brojnih drugih prava u okviru ostalih sektora (pravo na ravnopravan tretman tokom sudskih brakorazvodnih parnica o odlučivanju za staraljestvo i brigu o zajedničkoj djeci, nemogućnosti podizanja kredita, zaposlenje u nekih profesijama gdje se zahtijeva uvid u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju). Analiziranjem ispravnosti vođenja medicinske dokumentacije, mogu da se utvrde nepravilnosti i daju predlozi za unapređenje vođenja i čuvanja podataka o zdravstvenom stanju pojedinca, poštujući Zakon o zbirkama podataka iz obłasti zdravstva i Zakon o pravima pacijenata.

Zaštitnici prava pacijenata koji imaju svoje radne obaveze u svakoj zdravstvenoj, bilo privatnoj bilo javnoj ustanovi, su dužni da uz Komisiju za kontrolu kvaliteta rada, naprave izvještaje o žalbama pacijenata i da svojim radom ukazu na greške i propuste sa namjerom unapređenja prava pacijenata. Ukoliko nisu edukavani za ovu vrlo specifičnu sociomedicinsku oblast, u okviru koje se svrstavaju problemi vezani za HIV/AIDS, može se dogoditi mnogo više štete nego koristi kako po ustanovu tako i po pacijenta, navedeno je u saopštenju dostavljenom medijima.