05-03-2020

TOB: Javni poziv turoperaterima i turisttičkim agencijama

U cilju većeg stepena iskorišćenosti kapaciteta u periodu predsezone i postsezone u individualnom smještaju, Turistička organizacija opštine Budva objavljuje Javni poziv turoperatorima i turističkim agencijama za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za realizaciju noćenja u individualnom smještaju turista sa prioritetnih emitivnih tržišta (Prioritet 1: Njemačka, Velika Britanija, Rusija, Austrija, Poljska i Francuska; Prioritet 2: Region, Italija, Skandinavija, Holandija, Belgija, Ukraina i Kina) u periodu 01. mart - 31. maj i 15. septembar - 30. novembar na teritoriji opštine Budva u Crnoj Gori u 2020. godini.


Foto: Ilustracija

U skladu sa Planom rada i Finansijskim planom za 2020. godinu, Turistička organizacija opštine Budva objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za realizaciju noćenja u individualnom smještaju turista sa prioritetnih emitivnih tržišta (Prioritet 1: Njemačka, Velika Britanija, Rusija, Austrija, Poljska i Francuska; Prioritet 2: Region, Italija, Skandinavija, Holandija, Belgija, Ukraina i Kina) u periodu 01. mart - 31. maj i 15. septembar - 30. novembar na teritoriji opštine Budva u Crnoj Gori u 2020. godini.

1. Predmet podrške: Dodjela sredstava za pokrivanje dijela troškova noćenja turista sa prioritetnih emitivnih tržišta u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva. Pod individualnim smještajem podrazumijevaju se smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. „privatni smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 20 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica.

2. Ukupan iznos sredstava za podršku realizacije noćenja u individualnom smještaju turista sa prioritetnih emitivnih tržišta (Prioritet 1: Njemačka, Velika Britanija, Rusija, Austrija, Poljska i Francuskač; Prioritet 2: Region, Italija, Skandinavija, Holandija, Belgija, Ukraina i Kina) u periodu maj - jun i septembar - oktobar na teritoriji opštine Budva iznosi 60.000,00 €.

3. Ciljevi:

Veći stepen iskorišćenosti kapaciteta u periodu 01. mart - 31. maj i 15. septembar - 30. novembar u individualnom smještaju.

4. Korisnici:

Korisnici podrške mogu biti:

Turoperatori koji imaju svoja predstavništva u Crnoj Gori, dovode turiste sa prioritetnih emitivnih tržišta i imaju sklopljene ugovore sa registrovanim izdavaocima individualnog smještaja na teritoriji opštine Budva.

Turističke agencije - posrednici iz Crne Gore koje imaju ugovor sa turoperatorima koji dovode turiste sa prioritetnih emitivnih tržišta i imaju sklopljene ugovore sa registrovanim izdavaocima individualnog smještaja na teritoriji opštine Budva.

5. Namjena sredstava

Sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje dijela troškova realizovanog noćenja kod izdavaoca individualnog smještaja sa kojim turoperator ili turistička agencija -
posrednik imaju sklopljen ugovor.

Uslov za podršku jeste prilaganje dokaza (prijava boravka i plaćena boravišna taksa) da je noćenje ostvareno u traženom periodu kod izdavaoca kolektivnog smještaja.

6. Sredstva se ne mogu koristiti:

U periodu glavne turističke sezone 01. jun - 14. septembar

Za realizovana noćenja u individualnom smještaju van teritorije opštine Budva;

Za realizovana noćenja u individualnom smještaju kod neregistrovanih izdavaoca na teritoriji opštine Budva.

7. Iznos podrške i prihvatljivost troškova

Iznos sredstava koji se može odobriti je dva evra po realizovanom noćenju turista sa prioritetnih tržišta kod registrovanog izdavaoca individualnog smještaja na teritoriji opštine Budva u periodu maj - jun i septembar - oktobar. Sredstva se isplaćuju do realizacije opredijeljenog budžeta, na način što kvalifikovani podnosioci zahtjeva, sa kojima TO Budva sklopi ugovor, podnose desetog, dvadesetog i tridesetog dana u mjesecu izvještaj o realizovanim noćenjima na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Ukoliko se u nekom obračunskom periodu dogodi da je potraživanje podnosioca zahtjeva sa kojima je TO Budva sklopila ugovor veći od preostalog ili opredijeljenog budžeta za ovu svrhu, podnosioci zahtjeva imaju pravo na onaj dio budžeta koji je jednak njihovom procentualnom učešću u ukupno ostvarenom broju noćenja za taj obračunski period.

8. Potrebna dokumentacija

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Zahtjev sa obrazloženjem

b) Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci dati u zahtjevu tačni

c) Kopije ugovora sa registrovanim izdavaocima individualnog smještaja

d) Za turističke agencije - posrednike kopiju ugovora sa turoperatorima koji dovode turiste sa prioritetnih emitivnih tržišta i kopije ugovora sa registrovanim izdavaocima individualnog smještaja

e) Reference turoperatora

f) Potvrdu o registraciji turističke agencije - posrednika koja ima ugovor sa turoperatorima koji dovode turiste sa prioritetnih emitivnih tržišta

g) Izjavu o broju gostiju koji su posredstvom turoperatora boravili u Budvi u prethodne dvije godine

h) Izjavu o potencijalnom rastu u narednim godinama (koliko je planirano povećanje broja gostiju)

TO Budva zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

9. Zahtjevi koji se neće razmatrati

Neće se razmatrati:

a) zahtjevi čija dokumentacija nije kompletna

b) neblagovremeni zahtjevi, dostavljeni nakon definisanog roka

c) zahtjevi koji se odnose na projekte koji nijesu predmet ovog Javnog poziva

d) zahtjevi koje dostave subjekti koji ne pripadaju kategorijama definisanim u Javnom pozivu

10. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja javnog poziva.

11. Način podnošenja zahtjeva i dokumentacije

Potencijalni korisnici se prijavljuju podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju. Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička organizacija opštine Budva, Mediteranska 8/6, TQ Plaza, 85310 Budva, Crna Gora, direktno na arhivu sa oznakom: „Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za realizaciju noćenja u individualnom smještaju turista sa prioritetnih emitivnih tržišta (Prioritet 1: Njemačka, Velika Britanija, Rusija, Austrija, Poljska i Francuska; Prioritet 2: Region, Italija, Skandinavija, Holandija, Belgija, Ukraina i Kina) u periodu 01. mart - 31. maj i 15. septembar - 30. novembar na teritoriji opštine Budva u Crnoj Gori u 2020. godini”.

12. Postupak odlučivanja

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti radne grupe koju formira direktor TO Budva. Radna grupa obrađuje i sistematizuje zahtjeve, pribavlja dodatne podatke i utvrđuje zahtjeve koji ispunjavaju zadate uslove. Na osnovu utvrđenog, odabira zahtjeve koji su se kvalifikovali za dobijanje podrške i dodjelu sredstava. Odluku o odabiru, odnosno Odluku o odbijanju podnosioca zahtjeva ukoliko sve prijave ne ispunjavju uslove predviđene Javnim pozivom, donosi direktor TO Budva. Sa podnosiocima zahtjeva kvalifikovanim za dobijanje podrške, TO Budva zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi njihove realizacije.

13. Rok za donošenje odluke i odlučivanje o prigovorima

Odluka o odabiru podnosioca zahtjeva i dodjeli sredstava, odnosno Odluku o odbijanju ukoliko sve prijave ne ispunjavju uslove predviđene Javnim pozivom, donijeće se najkasnije u roku 14 dana od zatvaranja Javnog poziva.

Na donesene odluke, na osnovu Javnog poziva, podnosilac ima pravo da uloži prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke na sajtu. O primljenim prigovorima odlučivaće se u roku od deset radnih dana od dana prijema prigovora.

14. Lista korisnika kojima su odobrena sredstva

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva će biti objavljena na internet stranici TO Budve u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava.

15. Rok za potpisivanje ugovora

TO Budva će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od deset radnih dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava, odnosno odlučivanja po prigovorima.

16. Obaveze korisnika

Obaveze korisnika su da:

Potpiše ugovor

Sredstva koristi namjenski

Dostavi desetog, dvadesetog i tridesetog dana u mjesecu izvještaj o realizovanim noćenjima sa pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju (prijava boravka, dokaz o izvršenom plaćanju boravišne takse i drugu dokumentaciju shodno ugovoru)

Na zahtjev TO Budve pruži na uvid i dodatnu naknadno traženu
dokumentaciju

Realizuje i druge obaveze definisane ugovorom.

17. Nadzor

Radna grupa imenovana od strane direktora TO Budva obavlja nadzor nad namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava putem pisanog izvještaja sa pratećom dokumentacijom (dokazima o korišćenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja TO Budva.

Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor uvidom u dokumentaciju kod korisnika sredstava.

U slučaju utvrđivanja objektivnih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Javnog poziva i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti TO Budva pisanim putem.

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u korišćenju odobrenih sredstava, direktor TO Budva donosi Odluku o povratu sredstava, a korisnik je dužan vratiti ista u roku od 15 dana od prijema Odluke.

Napomena: Javni poziv je objavljen dana 05. 03. 2020. godine.

Kontakt: [email protected]