09-12-2021

U toku predkonsultacije o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, upućuje Javni poziv za prethodnu konsulatciju vezi sa donošenjem Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva.


Foto: arhiva, Katya Scekic

Javni poziv upućen je građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese i stavove u vezi sa donošenjem Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva.

Uprava lokalnih javnih prihoda kao organ nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu lokalnih javnih prihoda u skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku prethodnog konsultovanja radi pripreme Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva.

Uprava lokalnih javnih prihoda obaviještava subjekte učešća iz stava 1 ovog Javnog poziva Opštine Budva da svoje predloge, stavove, interese i potrebe mogu izraziti:

• u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine
Budva, kancelarija br.69, Trg Sunca br.3;

• putem e-mail adrese zaklina.fustic@budva.me

Period predviđen za prijem predloga, stavova i interesa u postupku prethodnog konsultovanja traje od 01. 12. do 10. 12. 2021. godine.

Uprava lokalnih javnih prihoda je dužna da obradi podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja, do 11.12.2021.godine a isti će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me dana 12. 12. 2021.godine.

Na osnovu izvještaja o rezultatima prethodnog konsultovanja i na osnovu rada iste Uprava lokalnih javnih prihoda priprema Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva za javnu raspravu.

Javni poziv i obaviještenje o pokretanju postupka za donošenje Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Budva, je objavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva od 01. 12. do 10. 12. 2021. godine.