05-08-2014

Zdravstvena zaštita stranih turista

S obzirom na ljetnju turističku sezonu i dolazak i boravak većeg broja stranih turista u našu zemlju, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, ovim saopštenjem informiše javnost o uslovima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite stranih turista koji dolaze iz država sa kojima Crna Gora ima u primjeni Sporazum o socijalnom osiguranju.

Zdravstvena zaštita stranih turista | Radio Televizija Budva

Osigurana lica iz država u okruženju i drugih država sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu osiguranja, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici koji koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu ovakvog sporazuma ne plaćaju neposredno naknadu za pružene zdravstvene usluge, već se troškovi zdravstvene zaštite obračunavaju između fondova zdravstvenog osiguranja država ugovornica.

To pravo mogu ostvariti osiguranici iz: Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Češke Republike, Republike Mađarske, Kraljevine Holandije, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Republike Italije, kao i francuski osiguranici koji su naši državljani na privremenom radu u Republici Francuskoj.

Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, osigurano lice iz jedne od navedenih država, treba da dobije od svoje kase zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta, odgovarajući obrazac odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori.

Napominjemo da ukoliko se i naknadnim putem ne obezbijedi potvrda, javne zdravstvene ustanove imaju pravo da izvrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga od osiguranika.

Osiguranici država SR Njemačke i SR Slovenije umjesto potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori koriste evropsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Osiguranici iz država Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Bugarske, Republike Slovačke i Republike Poljske, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu reciprociteta, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država ne plaćaju naknadu za pružene zdravstvene usluge, već troškovi zdravstvene zaštite padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Da bi osiguranici navedenih država ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je da posjeduju urednu putnu ispravu i zdravstvenu karticu ili neki drugi dokaz da su osigurani u svojoj državi.

Osiguranici iz država Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Kraljevine Norveške, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu refundacije, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju na isti način i pod istim uslovima kao i naši osiguranici, s tim što neposredno plaćaju troškove za korišćenje zdravstvenih usluga.

Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, stranci sami snose troškove liječenja u hitnoj medicinskoj pomoći ili druge vrste zdravstvene zaštite, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Većina naših bolnica usluge naplaćuje po cjenovniku Fonda, odnosno po istim uslovima koje ima i naš građanin koji nije osiguran.