18-05-2022

Dopuna dnevnog reda treće sjednice Odbora povjerenika Opštine Budva

Treća sjednica Odbora povjerenika Opštine Budva zakazana je za sjutra sa početkom u 10 časova u sali Opštine Budva. Prvobitni dnevni red od 25 dopunjen je sa još sedam tačaka.


Foto: Portal RTV Budva

Za sjednicu je prvobitno predložen sljedeći dnevni red:

1. Predlog Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Opštine Budva

2. Predlog Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika

3. Predlog Odluke o osnivanju etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere Opštine Budva

4. Predlog Odluke o osnivanju etičke komisije za službenike i namještenike Opštine Budva

5. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Podkošljun

6. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Velji Vinogradi

7. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Dubovica

8. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Budva Centar I

9. Predlog Zaključka o davanju ovlašćenja (UNDP)

10. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TOB

11. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija" Budva

12. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu DOO "Otpadne vode" Budva

13. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Otpadne vode” Budva

14. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama br. 01-082/21-1429/1 od 27.05.2021. godine

15. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva br. 01-082/21-1428/1 od 27.05.2021. godine

16. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Vodovod i kanalizacija" Budva

17. Predlog Odluke o potvrđivanju Statuta DOO "Sportsko rekreativni centar” Budva

18. Predlog Odluke o potvrđivanju Statuta DOO “Mediteranski sportski centar” Budva

19. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO “Komunalno" Budva

20. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO “Parking servis” Budva

21. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Parking servis” Budva

22. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO "Pogrebne usluge" Budva

23. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o imenovanju članova Savjeta lokalnog javnog emitera RTV Budva

24. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o razrješenju članova Odbora direktora DOO “Mediteran reklame" Budva

25. Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Mediteran reklame" Budva

Uvid u materijal za predložene tačke dnevnog reda može se izvršiti na web sajtu Opštine Budva www.budva.me - Skupština.

Dopuna dnevnog reda:

1. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2021. godinu DOO "Otpadne vode” Budva

2. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2022. godinu DOO "Otpadne vode" Budva

3. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2021. godinu DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva

4. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2022. godinu DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva

5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama “Vodovod i kanalizacija" Budva

7. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnost Opštine BudvaMaterijal za predloženu dopunu dnevnog reda 3. sjednice Odbora povjerenika Opštine Budva dostavlja se povjerenicima i funkcionerima elektronskim putem, dok ostali uvid u materijal za predložene tačke dopune dnevnog reda mogu izvršiti na web sajtu Opštine Budva www.budva.me - Skupština, navedeno je u saopštenju.