06-06-2023

Krstović za utvrđivanje novčane naknade za novorođeno dijete u Zeti

Predsjednik Skupštine opštine Zeta i kandidat za poslanika Koalicije "Aleksa i Dritan - HRABRO se broji !", Luka Krstović, predsjedniku Opštine Zeta, Mihailu Asanoviću, podnio je inicijativu za donošenje Odluke o utvrđivanju novčane naknade za novorođeno dijete na području Opštine Zeta.Krstović je kao obrazloženje naveo da je jedan od ciljeva i prioritetnih zadataka lokalne uprave poboljšanje materijalnog statusa i pomoći porodici, kao osnovnoj ćeliji društva, prilikom zasnivanja ili proširenja porodice.

Krstović je takođe u svojoj inicijativi istakao da se jedan od razloga za razmatranje i eventualno usvajanje predložene odluke ogleda u činjenici da je lokalna uprava jedna od institucija, koja na najbolji način može prepoznati potrebe svog stanovništva, a u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i drugim sistemskim zakonima i u skladu sa tim pokrenut mehanizme za njiovu realizaciju.
Pitanje nataliteta je od velikog značaja za razvoj svake lokalne uprave i ovim pitanjem je uslovljen razvoj svih ostalih segmenata društva i Opštine Zeta u cjelini.

Takođe Krstović je istakao potrebu dodatnog motivisanja budućih roditelja da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

"S obzirom na potrebu dodatnog motivisanja budućih roditelja da se bave poljoprivrednom proizvodnjom predlažem da ukoliko je jedan od roditelja registrovan poljoprivredni proizvođač, u tom slučaju naknada za novorođeno dijete bude dvostruki iznos od predviđene naknade."

Sa druge strane, Statutom Opštine Zeta, propisano je da Opština u skladu sa mogućnostima učestvuje u obezbjeđivanju i unaprijeđenju između ostalog i pitanja socijalne i dječije zaštite, pa polazeći od navedenog, Krstović predlaže da, nakon razmatranja ove inicijative, ista se usvoji i shodno nadležnostima se zaduže nadležne službe da preuzmu aktivnosti na izradi iste.