27-07-2016

Procedura prijavljivanja i plaćanja boravišne takse

Procedura prijavljivanja i plaćanja boravišne takse | Radio Televizija Budva

S obzirom na to da je turistička sezona u punom jeku i da je poslednjih dana evidentan velilki priliv gostiju koji boravi u privatnom smještaju, Turistička organizacija opštine Budva još jednom želi da sve izdavaoce privatnog smještaja i turiste upozna sa procedurom prijavljivanja i plaćanja boravišne takse, u skladu sa Zakonom o strancima i Zakonom o boravišnoj taksi:

Prilikom ulaska u Crnu Goru svaki turista je dužan da se prijavi u roku od 12 sati. Prema Zakonu o strancima, čl. 94, Davalac smještaja prijavu i odjavu boravka stranca dostavlja elektronski, a ako nema tehničkih mogućnosti za dostavljanje elektronskim putem, davalac smještaja prijavu i odjavu boravka može dostavljati preko turističke organizacije iz člana 95 ovog zakona ili na propisanom obrascu u pisanoj formi. Nepostojanje mogućnosti za dostavljanje prijave i odjave boravka stranca elektronskim putem utvrđuje policija o čemu davaocu smještaja izdaje potvrdu. Način podnošenja prijave i odjave boravka stranca propisuje Ministarstvo.

Prijava boravka preko turističke organizacije u Budvi se vrši na 11 od ukupno 12 info-punktova TOB-a (info-punkt na autobuskoj stanici je isključivo informativan), a istu vrši stanodavac. Samim postupkom prijave, tj. unošenjem u računar, podaci gostiju se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka koja je dostupna i na svim graničnim prelazima.

Boravišna taksa za odrasla lica se plaća u najbližoj pošti ili banci i iznosi 1 euro po danu, dok djeca od 12 do 18 godina plaćaju pola iznosa ili 50 centi dnevno.

Prema Zakonu o boravišnoj taksi, član 3, boravišnu taksu ne plaćaju:

1) djeca do 12 godina starosti;
2) lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.);
3) lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;
4) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;
5) lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;
6) učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;
7) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;
8) strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput i dr.).

Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse.

Broj žiro računa Opštine Budva na koji se može uplatiti boravišna taksa je 510 – 8173205 - 85.