03-04-2024

Preko 94% turista bi preporučilo Crnu Goru kao destinaciju za odmor

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) predstavila je rezultate Istraživanja o stavovima i potrošnji turista u Crnoj Gori – Guest Survey 2023, koje je realizovano u periodu od jula do kraja oktobra prethodne godine.


Foto: Pexels

Istraživanje, koje je sprovela kompanija Ipsos Strategic Marketing, obuhvatilo je širok spektar parametara uključujući profil turista, motive dolaska, njihove preferencije i potrošnju, zadovoljstvo uslugama i percepciju destinacije u 10 opština Crne Gore: Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Ulcinj, Cetinje, Podgorica, Žabljak i Kolašin.

Direktorica NTO CG, dr Ana Tripković Marković, istakla je da ovo istraživanje predstavlja dragocjen alat koji daje smjernice za dalje unapređenje turističke ponude.

“Za NTO CG nalazi ovog istraživanja predstavljaju temelj za buduće marketinške strategije i odabir tržišta. Dubinsko razumijevanje profila, potreba, preferencija i stavova turista će nam poslužiti kao vodič u identifikaciji prioritetnih tržišta, usmjeravanju marketinških kampanji i razvoju proizvoda i usluga. Podaci o dnevnoj potrošnji turista po svakom od emitivnih tržišta, pored ostalog, biće važan kriterijum za planove i ulaganja na datom tržištu. Takođe, dužina boravka u destinaciju, učestalost dolazaka i aktivnosti tokom boravka u destinaciju važni su parametri. Pored toga, istraživanje daje podatke koji će biti korisni za planiranje kanala komunikacije sa emitivnim tržištima”, poručila je Tripković Marković.

Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno na uzorku od 4 336 ispitanika, pokazali su da turisti ocjenjuju kvalitet ponude sa vrlo dobrim (4) i čak 94,4% njih bi preporučilo Crnu Goru kao turističku destinaciju.

“Na osnovu rezultata istraživanja, jasno je da turisti prepoznaju mnoge prednosti Crne Gore kao turističke destinacije, uključujući gostoprimstvo, osjećaj sigurnosti, mogućnosti za zabavu, kao i odnos cijene i kvaliteta usluga. Istraživanje je pokazalo da je Crna Gora destinacija kojoj se turisti rado vraćaju i odličan je reprezent turizma u njegovom pravom smislu. Osim toga, identifikovane su oblasti koje zahtijevaju unapređenje kako bi se povećala konkurentnost Crne Gore na turističkom tržištu, posebno kada je u pitanju saobraćajna dostupnost i infrastruktura”, kazao je izvršni direktor kompanije IPSOS, Vladimir Raičević.

Veliki broj elementa turističke ponude ocijenjen je sa 4 i više, između ostalog, ljepote prirode i kraja, lična sigurnost, komfor smještaja, ljubaznost i gostoljubivost, kvalitet usluga u smještajnom objektu.

“Smatram da je istraživanje gostiju – Guest Survey 2023 vrlo korisno kako za dalje planove Turističke organizacije Prijestonice Cetinje, tako i za donošenje strategije razvoja turizma Prijestonice, što je jedan od prioriteta u narednom periodu. Rezultati istraživanja će biti od pomoći prilikom kreiranja paketa aranžamana koje planiramo da radimo u narednom periodu”, rekao je direktor LTO Prijestonice Cetinje, Nikola Jablan.


Foto: NTO

Prema njegovim riječima benefite od dobijenih rezultata će imati svi turistički poslenici, koji će moći svoje ponude uskladiti sa potrebama tržišta, te na taj način privući veći broj gostiju u destinaciju.

“Strateško planiranje razvoja turizma, zasnovano na održivim principima, mora biti građeno na iskustvu sazdanom od validnih istraživanja. Informacije dobijene od samih turista, uključujući naknadnu analizu i obradu tih podataka, predstavljaju najkvalitetniji izvor procjena za sve naše buduće aktivnosti. Crna Gora, iako turistički sve prepoznatljivija, mora raditi na posebno struktuiranim elementima ponude u cilju profilacije vrste pa i dužine trajanja posjeta. Procjene o mogućem karakteru razvoja se najneposrednije dobijaju ovakvim istraživanjima. Dobili smo i podatke koji su bliski našim iskustvima kada je sam Kotor u pitanju. Stari grad Kotor je najposjećenije mjesto/atrakcija u primorskoj Crnoj Gori (17,4%), a kad je struktura generacijskog profila u pitanju Kotor je posebno zanimljiv za pripadnike dobi od 63 do 78 godina (u procentu od 32,5%)”, kazao je direktor LTO Kotora, Jovan Ristić.

Menadžerka za promotivne aktivnosti LTO Bara mr Nikoleta Nikčević, poručila je da se tokom jula svake godine radi analiza zadovoljstva turista na barskoj rivijeri, te da su rezultati anketa u skladu sa Istraživanjem gostiju koje je realizovala NTO CG.


Foto: NTO

“Osim pozitivnih komentara, ja bih se osvrnula na neke nedostatke u destinaciji koje želimo iz godine u godinu da minimiziramo i da iz ankete izvučemo ono što želimo popraviti, gdje možemo biti bolji i, naravno, one pozitivne karakteristike podići na jedan veći nivo”, kazala je Nikčević.

Direktorica LTO Kolašin, takođe, ističe značaj ovakvih istraživanja za buduću strategiju i aktivnosti lokalnih turističkih organizacija.

“Kroz ovakvu vrstu istraživanja dobijamo smjernice koje usluge je potrebno unaprijediti i samim tim poboljšati boravak turista u našem gradu, a ujedno i povećati broj noćenja turista koji posjete Kolašin. Pored toga, kroz ovo istraživanje vidimo šta je to što nedostaje našem gradu da bi se našli u top 10 destinacija za savršen odmor”, kazala je direktorica LTO Kolašina, Zorica Milašinović.

Osim pomenutih, dobijeni su i značajni podaci za planiranje kanala komunikacije. Najveći broj turista koristi Internet kao izvor informacija, što je podatak koji je udvostručen u odnosu na prethodno istraživanje i jasno govori u kojem pravcu treba usmjeriti marketinšku kampanju NTO CG.

Podsjećamo, tokom prethodne godine NTO CG je sprovela sveobuhvatnu analizu kvaliteta destinacije kroz pilot projekat za dvije destinacije – Cetinje i Kotor, a kroz slične projekte će nastaviti da doprinosi poboljšanju kvaliteta turističke ponude i iskustva gostiju.

U cilju doprinosa sveukupnom unapređenju destinacije, NTO CG će rezultate istraživanja učiniti dostupnim svim relevantnim institucijama za turizam i pružiti im dobru informacionu osnovu za rad i djelovanje u okvirima njihovih nadležnosti, posebno resornom ministarstvu, Centralnoj banci Crne Gore, Privrednoj komori Crne Gore, Upravi za statistiku MONSTAT, LTO-ima, akademskoj zajednici, turističkoj privredi, kompanijama koje su vezane za turizam kao što su Aerodromi Crne Gore, Air Montenegro, Nacionalnim parkovima Crne Gore, Javnom preduzeću za upravljanje Morskim dobrom, i dr.