30-05-2014

Održana sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Konstitutivna sjednica 2. saziva Skupštine Nacionalne turističke organizacije, najvišeg organa upravljanja ovom organizacijom, održana je danas u hotelu „Palas“ u Petrovcu. Sjednicom je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, predsjednik NTO CG.

Održana sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore | Radio Televizija Budva

Budući da je mandat 1. saziva Skupštine NTO CG istekao, u skladu sa predviđenom procedurom i odredbama Zakona o turističkim organizacijama i Statuta NTO CG, izabrani su članovi i njihovi predstavnici u 2. sazivu Skupštine.

Izabrano je ukupno 35 članova, među kojima su Vlada Crne Gore, sve lokalne i regionalna turistička organizacija, kao i kompanije strateški partneri crnogorskog turizma, visokoškolske obrazovne institucije iz oblasti turizma, te udruženja turističke privrede i javne institucije koje su povezane sa turizmom.

Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije je u skladu sa dnevnim redom prezentovao delegatima Skupštine Izvještaj o realizaciji Programa promotivnih aktivnosti NTO CG tokom 2013. god, Godišnji finansijski izvještaj za 2013. godinu, kao i Program promotivnih aktivnosti i Finansijski plan NTO CG za 2014. godinu.

Skupština je jednoglasno usvojila ove materijale i konstatovala da je NTO CG i u 2013. godini sve aktivnosti realizovala kvalitetno i u obimu i intezitetu u skladu sa raspoloživim budžetom, što je značajno doprinjelo poboljšanju imidža i prepoznatljivosti zemlje kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu i ostvarenju pozitivnih trendova u turističkom prometu u 2013. god.

Sa druge strane ocijenjeno je da je potrebno obezbijediti veća sredstva za turističku promociju na svim novoima.

Zaključeno je da NTO CG raspolaže skromnim godišnjim budžetom, te da ga je potrebno unaprijediti u cilju efikasnije promocije, naročito ako se ima u vidu preporuka Svjetske turističke organizacije UNWTO da se u promociju turizma godišnje ulaže 2% od ostvarenih prihoda u turizmu zemlje.

Takođe, preporučeno je da je potrebno da sve turističke oragnizacije raspolažu ukupno ostvarenim tj. naplaćenim dijelom namjenskih prihoda (po osnovu boravišne takse, članskog doprinosa i turističke takse) koji im pripadaju shodno zakonu, kao i da se pronađu dodatni modeli finansiranja promocije turističke ponude Crne Gore na važnim emitivnim tržištima.

Na osnovu glasova delegata, u skladu sa procedurom, izabrani su i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora NTO CG, za četvorogodišnji period, u sastavu: Predrag Jelušić, Zoran Duletić, Gzim Hajdinaga, Vule Tomašević, Neda Ivanović (Izvršni odbor), i Mina Jovović, Martin Ivezaj i Aleksandar Armenko (Nadzorni odbor).

Na kraju je ukazano na potrebu učestalijeg održavanja sjednica Skupštine NTO CG, kao i na potrebu da se aktivnosti Skupštine i svih njenih članova povežu sa radom novoformiranih ekspertskih timova Savjeta za turizam.